• BIST 2.438,84
 • Altın 964.455
 • Dolar 16.1904
 • Euro 17.3519
 • Lefkoşa 35 °C
 • Mağusa 36 °C
 • Girne 30 °C
 • Güzelyurt 33 °C
 • İskele 36 °C
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 29 °C

Maliye Bakanlığı ne yaptı?

Cenk DİLER

12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’na dayanarak Maliye Bakanlığı’na sorduğumuz soruların cevaplarını da almış bulunuyoruz. İlgililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önce aldığımız cevapları aynen yayınlayıp daha sonra yorumlarda bulunacağız. Sorularımız ve cevaplar şöyle; Hükümet Programında vaat ettikleriniz aşağıya çıkartılmıştır. Hangilerini gerçekleştirdiniz? S.1. Kamu hizmetlerinin verimlilik ve üretkenlik temelinde halka hizmet sunmasını öngören, üst seviyede katma değer yaratacak biçimde istihdam yapısını geliştiren, mali yardımlara bağlı olmadan ekonomik ve sosyal yaşam programlarını gerçekleştiren bir kamu yönetimini hayata geçireceğiz. C.1. Kamu istihdamlarında sınırlama ve yapılan istihdamlarda KHK üzerinden sürekli kadrolara yapılması uygulaması başlatılmıştır. S.2. İyi İdare Yasası altı ay içerisinde Meclis’e sevk edilecektir. C.2. Ocak ayında uygulamaya girmiştir. S.3. AB’ye yasal uyum ve kamu yönetiminin idari kapasitesinin artırılması yönünde sürdürülen çalışmaları, Müktesebata Uyum Programı çerçevesinde yürütülecektir. Bu bağlamda, 2008 yılında hazırlanan Müktesebata Uyum Programı yeniden güncellenecek ve içeriğindeki önemli ekonomik ve sosyal konular, Hükümet programında yer alan öncelikler ile daha iyi eşgüdüm sağlanacak şekilde yeniden takvimlendirilecektir. C.3. 2014 Şubat ayında (2014-2016 Programı) Bakanlar Kurulunda onaylanmıştır. S.4. AB çalışmalarına eş zamanlı olarak, kamu yönetimi reformunun hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacaktır.  Bu çerçevede kamu personel sisteminin verimliğini artırma, liyakate dayalı yönetim anlayışını getirme ve kamu yönetiminde müşavirlik sistemini sonlandırma hedefiyle AB’deki iyi uygulamalar esas alınarak hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Taslağı hayata geçirilecektir. Buna eş zamanlı olarak, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun şeffaf, adil ve etkin çalışabilecek bir yapıya kavuşturulması yönünde gerekli yasal değişiklikler yapılacaktır. C.4. Kamu reformu yasası BK onaylanmış olup ilgili Meclis alt komitesinde görüşülmesine devam edilmektedir. S.5. Kamu yönetimi reformu kapsamında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yapısı güçlendirilecektir. Bu bağlamda, kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk çatışmaları ile bir takım mükerrerliklerin ortadan kaldırılması için, Daire ve hizmet birimlerine ait yürürlükteki kuruluş, görev ve çalışma esasları yasaları yeniden gözden geçirilerek düzenlenecektir. C.5. Bakanlık Teşkilat Yasalarının çalışmaları 2014 Mart ayında başlatılmış olup, Kamu Reformu Çalışmaları ardından hayata geçirilecektir. S.6. AB uyum çalışmaları ve kamu yönetimi reformu çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi ve izlenmesinin sağlanabilmesi yönünde ise bakanlar düzeyinde bir Reform Yönetim Grubu oluşturulacaktır. C.6. BK kararıyla Reform Yönetim Grubu oluşturulmuştur. S.7. Geçici memur statüsü kaldırılacak ve yeni geçici memur atanmayacaktır. Zorunlu hallerde geçici memur ihtiyacı sözleşmeli personel statüsü aracılığıyla karşılanacaktır. C.8. Geçici Memur alımına son verilmiştir. S.9. Seçim döneminde görev alan Hükümet kamu maliyesinin gelir/giderini ve bunların detaylarını haftalık sürelerle kamuoyu ile paylaşmıştır. C.9. Haftalık gelir gider rakamları Maliye’nin web sitesinde paylaşılmaktadır. S.10. Hükümetimiz vergi tabanını genişleterek dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payını artırmayı sağlayacak çalışmalar yapacaktır. Bu amaca yönelik olarak, bütçe gelirlerinin azalmasına, haksız rekabete, gelir dağılımının bozulmasına, firmaların ölçek büyütmesinin engellenmesine ve sonuçta ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ile toplumsal refahının gelişmesini engelleyen kayıt dışı ekonomi ile mücadele Hükümetimizin esas alacağı politikalar içerisindedir. C.10. Denetimler yapılmakta yükümlüleri kayıt altına alma ve vergi bilincini oluşturma ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Dolaysız vergi gelirlerinde bir önceki yıla göre %20'ler düzeyinde reel artış sağlanmıştır. S.11. Hükümetimiz döneminde de şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamu maliyesinin gelir/gider durumuna yönelik haftalık olarak kamuoyunun bilgisine getirilen verilerin paylaşımı geliştirilerek sürdürülecektir. C.11. Haftalık gelir gider rakamları Maliyenin web sitesinde paylaşılmaktadır. S.12. Gelirlerin savurganlık içermeyecek çerçevede harcanması için gereken özen şeffaflık ilkesi ön planda tutularak gerçekleştirilecektir C.12. Bütçe disiplini, tasarruf uygulamaları devam etmekte, dökümler düzenli olarak web sayfasında yayınlanmaktadır. S.13. Devletin gerçek/tüzel kişi olarak KKTC sınırları içerisindeki ekonomik aktivitelerinin izlenebilmesi için teknolojinin tüm imkânları kullanılacaktır. Bunun yapılması, kamu gelirlerinin otomatik olarak nitelikli dolaysız vergi gelirleri ile ilk etapta küçük adımlarla orta vadede ise sistemin oturmasıyla sürekli gelir artışları ile sağlanacaktır. C.13. Paydaş Daire, Kurumlarla ve Belediyeler ile bilgi alışverişi başlatılmıştır. S.14. Vergide kayıt dışılıkla mücadele çerçevesinde vergi mevzuatı güncellenip basitleştirilecek, vergi tabanı genişletilecek buna paralel olarak yükümlüler üzerindeki vergi yükü azaltılacaktır. C.14. VUY, GV; KV, KDV ve Motorlu Araçlar Yasası hayata geçirilmiştir. S.15. Bağımsız Vergi İtiraz Komisyonu oluşturularak vergideki itirazların süratle çözümüne gidilecek ve vergide adalet sağlanacaktır. C.15. VUY kapsamında Üst itiraz Komisyonu oluşturulmuştur. S.16. Bütçe uygulamalarında tasarruf esas alınacak ve bütçede öngörülmeyen hiçbir harcamaya onay verilmeyecektir. Kamu maliyesine yük getirecek herhangi bir popülist politikaya yer verilmeden mali disiplini sağlamak ve kamusal kaynakların etkin, verimli ve rasyonel olarak kullanılmasını gerçekleştirmek esas alınacaktır. Bu anlamda tasarruf ilkesiyle hareket ederek zorunlu harcamalar dışında harcama yapılmayacaktır. Ayrıca, Devlet kaynaklarının kullanımı bütünlük ve şeffaflık prensipleri içerisinde sürdürülecektir. Bu bağlamda, bütçe disiplininden uzaklaşan uygulamalar ile harcamalarda keyfiyetin önlenmesi hedeflenip bu yaklaşım doğrultusundaki çalışmalara hız verilecektir. C.16. Mali disiplin sürdürülmekte, tasarruf ilkelerine uygun hareket edilmektedir. S.17. Mali disiplini sağlayan, harcamalarda verimliliği temel alan, kamu açıklarını kontrol ederek azaltan ve bütçe birliği anlayışına uygun bir maliye politikası izlenecektir. Bu bağlamda, kamu maliyesi dengesinde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla sıkı maliye politikaları sürdürülecektir. C.17. Mali disiplin sürdürülmektedir. S.18. Maliye Bakanlığı’nın web sitesinde “Maliyenin Seyir Defteri” ile uygulamaya konan, vatandaştan alınan her kuruş verginin nerelerde harcandığının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda her hafta halkla paylaşıma devam edilecektir. C.18. Yayınlanmasına devam edilmektedir. S.19. Kamuoyuna daha etkin hizmet verebilmek amacıyla uygulamaya konulan “ALO MALİYE 124”, ayrıca Maliye Bakanlığı web sitesinden de “Biz Size Ulaşalım” başlığı altında mail ortamından da şikâyet, öneri ve taleplerin alınarak değerlendirilmesi uygulaması aktif hale getirilerek sürdürülecektir. C.19. Yeni ekipman alımı yapılmış olup gelen tüm öneri, şikayet ve talepler değerlendirilmektedir. S.20. Bütçe disiplininin sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu’na bütün önergeler "Mali Etki Değerlendirme Formu" ile sunulacak ve Hükümetin bütçeyi düzenli biçimde kontrol edebilmesi sağlanacaktır. C.20. MAD Formu BK kararlarının ekinde uygulamaya konmuştur. S.21. Kamu Maliyesi, sağlam bir mali yönetim zeminine oturtularak, hesap verebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik ilkeleri esas alınacaktır. C.21. Öngörülen ilkelere uygun hareket edilmektedir. S.22. Kamu harcamalarında fayda maliyet analizi uygulamalarından hareketle projelerin sağlam bir mali zeminde değerlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanacaktır. C.22. Teknik çalışmalar başlatılmıştır. S.23. Kamunun etkinliğinin ve verimliğinin artırılması yoluyla kamu harcamalarında tasarruf sağlanacak, kamusal iş analizi yapılacak ve insan kaynaklarının doğru yönetimi ile ek mesai harcamaları asgariye çekilecek, kamu kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacaktır. C.23. Ek mesai harcamalarında gerekli tasarruf sağlanamamıştır. S.24. Kamuda mali disipline hizmet eden, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde ve uluslararası standartlara uygun mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütülecektir. C.24. KİMK Yasa Tasarısı Meclise gönderilmiştir. S.25. Planlama, programlama, bütçeleme, kontrol etme, raporlama, belgeleme ve izleme yöntemleri geliştirilerek hesap verebilir bir yapı oluşturulacaktır. C.25. Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı çalışmaları sürdürülmektedir. S.26. Harcama politikaları ve mali yönetimin kalitesi iyileştirilecektir. Kamunun tüm gelir, harcama, varlık ve kaynaklarının etkin kontrolü sağlanacaktır. C.26. Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı çalışmaları sürdürülmektedir. KİMK Yasa Tasarısı Meclise gönderilmiştir. S.27. Devlet bütçesi kaynakları, yerinde kullanım ve verimlilik esasları ile kullanılacak ve şeffaflık ve hesap verebilirlik esasları ile veriler kamuoyu ile paylaşılacaktır. C.27. Veriler haftalık ve aylık olarak paylaşılmaktadır. Kamudan maaş çekenlerin sayı ve tutarları listesi de web'de yayınlanmaktadır. S.28. Tüm kamu birimlerine yönelik olarak uygulanmak üzere AB kriterlerine uygun İhale Yasası çalışmaları yürütülecektir. C.28. K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi Alt Komitesine sevk edilmiştir. İvedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. S.29. Vergi Dairelerine beyan sunma işlemleri kolaylaştırılacak ve vatandaşın işlemlerini süratle yapabilmesi için gerekli altyapı ve  sistem oluşturulması çalışmaları yürütülecektir. C.29. e-devlet projesi altında Türksat ile çalışmalar sürdürülmektedir. S.30. Mükellefe hizmet odaklı bir yapı oluşturulacak, hizmet kalitesi artırılacak ve bekleme süreleri süratle kısaltılacaktır. C.30. Vergi Dairesi personeli eğitim programlarına alınmış ayrıca muhasebe ve vergi konularında da meslek içi eğitim verilmiştir. S.31. Kayıtlı yaşama geçişin kolaylaştırılması amacıyla; Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kira Stopaj Beyannameleri ile Sürüş Ehliyetleri Başvuru Formu Türkçe olarak, ayrıca Kira Stopaj Beyannamesi ile Ehliyet Başvuru Formları da İngilizce olarak elektronik ortamda hazırlanmış, bilgisayarda doldurulup muhafaza edilebilme ve çıktı alınarak ıslak imza ile kullanılması imkânı getirilmek üzere Maliye Bakanlığı www.kktcmaliye.comweb sitesinde yerini almıştır. Kullanımda olan diğer formların da bilgisayar ortamında paylaşılarak vatandaşın hayatının kolaylaştırılması süreçleri sürdürülecektir. C.31. Gerekli çalışmalar tamamlanmış olup KKTC Maliye Bakanlığının web sitesinde yerini almıştır. (Devamı Yarın)

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları