• BIST 2.879,48
 • Altın 1032.641
 • Dolar 17.9588
 • Euro 18.384
 • Lefkoşa 28 °C
 • Mağusa 29 °C
 • Girne 29 °C
 • Güzelyurt 27 °C
 • İskele 29 °C
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 24 °C

Maliye Bakanlığı ve Hükümet Programı’ndaki Vaatleri (2)

Cenk DİLER

Dünkü sayımızda Maliye Bakanlığı tarafından Hükümet Programı’nda vaat edilenlerden 19 tanesinin cevap ve değerlendirmelerini yayınlamıştık. Bugün 20’nci sorudan devam ediyoruz. S.20. Bütçe disiplininin sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu’na bütün önergeler "Mali Etki Değerlendirme Formu" ile sunulacak ve Hükümetin bütçeyi düzenli biçimde kontrol edebilmesi sağlanacaktır. C.20. MAD Formu BK kararlarının ekinde uygulamaya konmuştur. DEĞERLENDİRME: Kaynaklar verimli kullanılmamakta olup bütçe disiplini SAĞLANAMAMIŞTIR. S.21. Kamu Maliyesi, sağlam bir mali yönetim zeminine oturtularak, hesap verebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik ilkeleri esas alınacaktır. C.21. Öngörülen ilkelere uygun hareket edilmektedir. DEĞERLENDİRME: Kime ne kadar vergi affı(peşkeşi) sağlandığı iki milletvekilinin yazılı sorularına rağmen açıklanmıyorsa o ülkede hesap verilebilirlik, şeffaflık ve etkinlikten bahsetmek MÜMKÜN DEĞİLDİR. Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.22. Kamu harcamalarında fayda maliyet analizi uygulamalarından hareketle projelerin sağlam bir mali zeminde değerlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanacaktır. C.22. Teknik çalışmalar başlatılmıştır. DEĞERLENDİRME: Cevaptan da açıkça anlaşıldığı üzere vaat henüz GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.23. Kamunun etkinliğinin ve verimliğinin artırılması yoluyla kamu harcamalarında tasarruf sağlanacak, kamusal iş analizi yapılacak ve insan kaynaklarının doğru yönetimi ile ek mesai harcamaları asgariye çekilecek, kamu kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacaktır. C.23. Ek mesai harcamalarında gerekli tasarruf sağlanamamıştır. DEĞERLENDİRME: Cevap çok açık ve nettir. Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.24. Kamuda mali disipline hizmet eden, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde ve uluslararası standartlara uygun mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütülecektir. C.24. KİMK Yasa Tasarısı Meclise gönderilmiştir. DEĞERLENDİRME:Vaat  henüzGERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.25. Planlama, programlama, bütçeleme, kontrol etme, raporlama, belgeleme ve izleme yöntemleri geliştirilerek hesap verebilir bir yapı oluşturulacaktır. C.25. Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı çalışmaları sürdürülmektedir. DEĞERLENDİRME: Vaat henüz GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.26. Harcama politikaları ve mali yönetimin kalitesi iyileştirilecektir. Kamunun tüm gelir, harcama, varlık ve kaynaklarının etkin kontrolü sağlanacaktır. C.26. Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı çalışmaları sürdürülmektedir. KİMK Yasa Tasarısı Meclise gönderilmiştir. DEĞERLENDİRME: Vaat henüz GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.27. Devlet bütçesi kaynakları, yerinde kullanım ve verimlilik esasları ile kullanılacak ve şeffaflık ve hesap verebilirlik esasları ile veriler kamuoyu ile paylaşılacaktır. C.27. Veriler haftalık ve aylık olarak paylaşılmaktadır. Kamudan maaş çekenlerin sayı ve tutarları listesi de web'de yayınlanmaktadır. DEĞERLENDİRME: Web sayfasında bu verilerin paylaşılması demek, bütçe kaynaklarının yerinde, verimli, şeffaf ve hesap verilebilirlik esaslarında kullanıldığı anlamında DEĞİLDİR. S.28. Tüm kamu birimlerine yönelik olarak uygulanmak üzere AB kriterlerine uygun İhale Yasası çalışmaları yürütülecektir. C.28. K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi Alt Komitesine sevk edilmiştir. İvedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. DEĞERLENDİRME: Yasa tasarısı Mart 2014 tarihinden beri alt komitede hiç ellenmeden bekletilmektedir. Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.29. Vergi Dairelerine beyan sunma işlemleri kolaylaştırılacak ve vatandaşın işlemlerini süratle yapabilmesi için gerekli altyapı ve  sistem oluşturulması çalışmaları yürütülecektir. C.29. e-devlet projesi altında Türksat ile çalışmalar sürdürülmektedir. DEĞERLENDİRME: Yıllardır duymuş olduğumuz e-devlet projesi de yukarıdaki vaat de henüz GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.30. Mükellefe hizmet odaklı bir yapı oluşturulacak, hizmet kalitesi artırılacak ve bekleme süreleri süratle kısaltılacaktır. C.30. Vergi Dairesi personeli eğitim programlarına alınmış ayrıca muhasebe ve vergi konularında da meslek içi eğitim verilmiştir. DEĞERLENDİRME: Bu muğlak cevaptan, hizmet kalitesinin artıp artmadığı ve bekleme sürelerinin kısalıp kısalmadığı anlaşılamamaktadır. Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.31. Kayıtlı yaşama geçişin kolaylaştırılması amacıyla; Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kira Stopaj Beyannameleri ile Sürüş Ehliyetleri Başvuru Formu Türkçe olarak, ayrıca Kira Stopaj Beyannamesi ile Ehliyet Başvuru Formları da İngilizce olarak elektronik ortamda hazırlanmış, bilgisayarda doldurulup muhafaza edilebilme ve çıktı alınarak ıslak imza ile kullanılması imkânı getirilmek üzere Maliye Bakanlığı www.kktcmaliye.comweb sitesinde yerini almıştır. Kullanımda olan diğer formların da bilgisayar ortamında paylaşılarak vatandaşın hayatının kolaylaştırılması süreçleri sürdürülecektir. C.31. Gerekli çalışmalar tamamlanmış olup KKTC Maliye Bakanlığının web sitesinde yerini almıştır. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. S.32. Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası hayata geçirilerek uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum sağlanacak, muhasebe mesleği yetkisinin işleyişine yönelik kriterler uluslararası ilkelere göre düzenlenecektir. C.32. Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne sunuldu. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR. S.33. Vergi ve Gümrük düzenlemeleri  bütünsel olarak gözden geçirilecek, basit, anlaşılır, rekabet edebilir, etkin bir yönetim ve denetim gücüne sahip, verimli, adil ve teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı bir yapı oluşturulacaktır. C.33. Kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Vergi Usul Yasası ve diğer vergi yasalarında düzenlemeler yürürlüğe girmeye başlamıştır. Gümrük Vergileri Tarife Yasası KKTC Cumhuriyet Meclisine sunulmuştur. DEĞERLENDİRME: Vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.34. Gümrük ve Vergi işlemlerinde e-devlet projesinin tamamlanmasıyla birlikte halka yerinden hizmet verilmeye başlanacak, bürokrasi azaltılacak, vatandaşın hayatı kolaylaştırılacaktır. C.35. e-devlet projesi altında Türksat ile çalışmalar sürdürülmektedir. DEĞERLENDİRME: Vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.36. Kamu kesiminin ekonomik ve sosyal taraflar ile iletişim ve işbirliği geliştirilecektir. Ekonomik koordinasyon için gerekli önlemler alınacak, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin ekonomi yönetim sürecine dâhil olacağı yapılar yaygınlaştırılacak ve etkin olarak çalıştırılacaktır. C.36. EKK ve Reel Sektör Danışma Kurulu çalışmalarını yürütmektedirler. DEĞERLENDİRME: Vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.37. Yerel kaynaklar artırılacak; çalışanlar, düşük ve orta gelir grubundakiler üzerindeki vergi yükü azaltılacak, dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki belli kesimler aleyhindeki eşitsizliğin giderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. C.37. Kişisel indirim oranları 2014 ve 2015 yıllarında yükseltilmiş, Gelir ve Kurumlar vergisi tahsilatlarında %20'lerin üzerinde artış kaydedilmiş ve dolaysız vergilerin payı artırılmıştır. DEĞERLENDİRME: Eşitsizliğin giderilemediği hatta bazı kesimlere türlü aflarla AYRICALIKLAR tanındığı ve vergi adaletinin BOZULDUĞU çok açık ve nettir. Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.38. Bloke edilmiş yabancı sermaye mükellefiyetlerinin KKTC’de belli süre içerisinde mal ve hizmete dönüştürülmesi zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır. C.38. Yok. DEĞERLENDİRME: Cevap VERİLMEMİŞTİR. Vaat GERÇEKLEŞMEMİŞTİR.   S.39. Hükümetimiz her seviyede güçlü bir mali disiplin oluşturulacak ve vatandaştan alınan her kuruş doğru yönde kullanılacaktır. C.39. Mali disiplin sürdürülmektedir. DEĞERLENDİRME: Çalışma sürdürülse de henüz vaat GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.40. Ülkenin rekabet edebilirlik seviyesinin yükseltilmesi için gerekli önlemler iş çevreleriyle istişare edilerek alınacaktır. C.40. Yok. DEĞERLENDİRME: Cevap VERİLMEMİŞTİR. Vaat GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.41. Tüm kamu birimlerine yönelik olarak uygulanmak üzere AB kriterlerine uygun İhale Yasası çalışmaları yürütülecektir. C.41. İhale Yasası KKTC Cumhuriyet Meclisine gönderilmiştir. DEĞERLENDİRME: Mart 2014 tarihinden beri bekletilmektedir. Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.42. Kamu alacaklarının zamanında tahakkuk ve tahsilinin sağlanabilmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir. C.42. KATUY Yönelik düzenlemeler tamamlanmış olup BK sunulacaktır. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.43. Kayıtdışı Ekonominin mümkün olan en az seviyeye indirilmesi için yürürlüğe konulan "Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı" hassasiyet ile uygulamaya konulacaktır. C.43. KDE Planı Bakanlar Kurulunda onaylanmış ve uygulamaları başlatılmıştır. DEĞERLENDİRME:Kayıtdışı ekonomide hiçbir başarı SAĞLANAMAMIŞTIR. S.44. Eylem Plan kapsamında;  kamu kesiminin ekonomik ve sosyal taraflar ile iletişim ve işbirliği geliştirilecektir. Kayıtlı yaşama geçişin kolaylaştırmak üzere teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacak, işlem sayısı ve süreleri azaltılacak, beyanname, ihbarname, bildirim ve formlar basitleştirilecektir. Teşvik imkânları sağlayan yasalarda, bir yandan ekonominin önünü açıcı düzenlemeler yapılırken diğer yandan kayıtdışılığa yönlendiren unsurlar dikkate alınarak gerekli değişiklikler hayata geçirilecektir. C.44. Söz konusu çalışmalar başlatılmıştır. Teşvik uygulamaları ilgili bakanlıklar ve DPÖ ile gözden geçirilmektedir. DEĞERLENDİRME: Cevaptan da anlaşılacağı üzere vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.45. Devlet ilanlarının objektif ve ölçülebilir kriterlere göre dağıtımı sağlanacaktır. C.45. Kamu kurumlarının ihale ilanları tüm gazetelerde adil dağılımlı ilan edilmektedir. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. S.46. Kamu kurum ve kuruluşlarının mali performans denetimi mevzuatı tamamlanarak düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. C.46. AB uzmanları ile mali performans uygulamaları sürdürülmektedir. DEĞERLENDİRME: Vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.47. Bilanço sisteminin finansmana erişimde veri kabul edilecek seviyeye getirilmesini sağlamak üzere, işletmelerin sermayelerini artırımını ve şeffaf bilanço tutmalarını sağlayacak politikalar ve teşvik unsurları uygulamaya konacaktır. C.47. Bilançoların Düzenlenmesi ve tahsilatın hızlandırılması yasası yürürlüğe girmiştir. DEĞERLENDİRME: Sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı henüz tespit edilemese de ilgili yasa yürürlüğe girmiştir. Şeffaf bilanço tutulmasından ne kast edilmektedir. Örneğin “vergi peşkeşi” ile hangi şirketlerin ne kadar vergi “affına” uğradıklarını halk istediği an izleyebilecek mi? Sanırım bu vaat hiçbir zaman GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEKTİR. (Devamı yarın)

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları