• BIST 8334.94
 • Altın 1629.728
 • Dolar 27.3788
 • Euro 28.9506
 • Lefkoşa 24 °C
 • Mağusa 26 °C
 • Girne 26 °C
 • Güzelyurt 22 °C
 • İskele 26 °C
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 18 °C

Artık çocuklarda dernek kurabilecek

Yeni Dernekler Yasası yürürlükte...
Artık çocuklarda dernek kurabilecek

23/2016 sayılı Dernekler Yasası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından onaylanıp 17 Mayıs tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren tüm derneklerin bir yıl içerisinde tüzüklerini yeni yasaya göre düzenleyip ilgili kaymakamlıklara sunması gerektiği söylendi.

Yeni yasa ile derneklerin genel kurul sonuçlarını on beş gün içerisinde kaymakamlıklara bildirme zorunluluğu getirildi.  Yabancı derneklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde temsilcilik açmasının önünü de açan yeni yasa Çocuk derneklerinin de açılmasının önünü açtı. Yasanın 5. Maddesine göre 7-18 yaşarası çocuklar veli ve/veya vasilerinin yazılı izniyle bilim, spor, sanat, çevre ve hayvan hakları gibi konularda çocuk dernekleri kurabilecekler.

Açıklamada gerekli tüm bilgi ve detayların Kaymakamlıklardan da temin edilebileceği belirtildi.

İşte yasayla ilgili DETAYlar:

 

DERNEKLER YASASI

İÇDÜZENİ

Madde 1.

Kısa İsim

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Madde 2.

Tefsir

Madde 3.

Amaç ve Kapsam

 

İKİNCİ KISIM

Derneklerin Kuruluşu İle Üst Kuruluş Organlarına İlişkin Kurallar

 

Madde 4.

Dernek  Kurma ve Üye Olma Hakkı

Madde 5.

Çocuk Dernekleri

Madde 6.

Derneklerle İlgili Genel Kural

Madde 7.

Dernek Tüzüğü

Madde 8.

Kuruluş, Tescil ve Sicile Kayıt

Madde 9.

Şubeler

Madde 10.

Üst Kuruluşlar

Madde 11.

Dernek ve Üst Kuruluş Organları

Madde 12.

Uluslararası Faaliyet

Madde 13.

Yabancı Uyruklu Dernekler ve Üst Kuruluşların Faaliyetleri İçin Temsilcilik Açma Kuralları

Madde 14.

Bir Derneğin Yabancı Dernek Sayılma Kuralları

Madde 15.

Platform/Ağ/İnisiyatif Oluşturma

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Mali Kurallar

Madde 16.

Derneklerin ve Üst Kuruluşların Gelir ve Giderleri

Madde 17.

Dernekler ve Üst Kuruluşların Tutacağı Kayıtlar

Madde 18.

Taşınmaz Mal Edinme

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Denetim

Madde 19.

İç Denetim

Madde 20.

Derneğin ve Üst Kuruluşun Feshi ve Kendiliğinden Sona Erme

Madde 21.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 22.

Yurt Dışından Yardım Alınması ve Bakanlık İzni

Madde 23.

Piyango Bileti Basma ve Çekiliş Düzenleme

 

BEŞİNCİ KISIM

Derneğin Sona Ermesi

 

Madde 24.

Derneğin ve Üst Kuruluşun Feshi ve Kendiliğinden Sona Erme

Madde 25.

Tasfiye

 

ALTINCI KISIM

İdari Para Cezaları ile Mahkemenin Yetkisi

 

Madde 26.

İdari Para Cezaları

Madde 27.

Mahkeme Yetkisi

 

YEDİNCİ KISIM

Geçici ve Son Kurallar

 

Geçici Madde 1.

Mevcut Derneklerin Durumu

Geçici Madde 2.

Geçici Madde Spor Dernekleri ve Spor Kulüpleri

Madde 28.

Yürürlükten Kaldırma,  Koruma ve Geçici 2’nci Maddenin Kaldırılmasına İlişkin Kurallar

Madde 29.

Yürütme Yetkisi

Madde 30.

Yürürlüğe Giriş.

 

 

 

23/ 2016

DERNEKLER YASASI

 

 

            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

 

Kısa İsim

 

1. Bu Yasa, Dernekler Yasası olarak isimlendirilir.

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

 

Tefsir

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;

 

“Bakan”, İçişleriyle Görevli Bakanı anlatır.

“Bakanlık”, İçişleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.

“Çocuk Dernekleri”, 7 (yedi) yaşından gün almış çocukların üye olabileceği, 15 (on beş)  yaşından gün almış çocukların kurabileceği dernekleri anlatır.

“Dernek”, kazanç paylaşma dışında, Anayasa ve yasalar ile yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı veya amaçları gerçekleştirmek üzere, en az 5 (beş) gerçek ve/veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliği anlatır.

“Dernek Merkezi”, derneğin yerleşim yerinin bulunduğu ilçeyi anlatır.

“Kaymakamlık”, Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası ile ilçe olarak saptanmış merkezi yönetim bölümünün yönetim teşkilatını anlatır.

“Platform/Ağ/İnisiyatif”, derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı veya amaçları gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan birliktelikleri anlatır.

“Sicil”, bu Yasa amaçları bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dernekler Sicilini anlatır.

“Sicil Sorumlusu”, Bakanlık merkezinde veya kaymakamlıklarda, kaymakamı veya görevlendireceği bir ilçe müfettişini anlatır.

“Şube”, dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan alt birimi anlatır.

“Temsilcilik”, yabancı uyruklu derneklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyetlerini yürütebilmeleri için Dışişleri ile Görevli Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın iznine bağlı olarak açılan tüzel kişiliği anlatır.

“Temsil Organı”, dernek veya üst kuruluşun faaliyetlerini yürütme ve temsil etmekle görevli yönetim ve/veya koordinasyon ve/veya yürütme organıdır.

“Tescil Yeri”, derneğin sicile kaydedildiği ilçeyi anlatır.

“Üst Kuruluş”, bu Yasa amaçları bakımından derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonlar ile federasyonların oluşturduğu konfederasyonları anlatır.

Yabancı”, Yabancılar ve Muhaceret Yasasında ona verilen anlamı anlatır.

 

“Yabancı Dernek”, kurucuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde daimi ikamet iznine sahip olan ve/veya kesintisiz 6 (altı) yıl ikamet eden ve/veya çalışma iznine sahip yabancılar olan ve üyelerinin yarısından fazlası bu kişilerden oluşan derneği anlatır.

“Yabancı Uyruklu Dernek”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında başka bir devlette kayıtlı olan derneği anlatır ve merkezi yurtdışında olan üst kuruluşları da kapsar.

“Yabancı Üst Kuruluş”, üye derneklerinin en az yarısının yabancı derneklerden oluştuğu üst kuruluştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

33/1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasıl 105

    13/1952

    18/1956

    21/1982

    44/1989

    32/2004

    38/2006

    28/2007

    50/2007

    31/2008

    55/2011

    62/2014

 

 

 

 

Amaç ve Kapsam

3. Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları tarafından kurulmuş ve üye çoğunluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına ait dernekler, çocuk dernekleri,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş yabancı dernekler ile bu derneklere ait şubeler ile platform, federasyonlar, konfederasyonlar ve merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu derneklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki temsilciliklerinin yükümlülüklerini, denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Derneklerin Kuruluşu ile Üst Kuruluş Organlarına İlişkin Kurallar

 

 

Dernek  Kurma ve Üye Olma Hakkı

4.

(1)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı, 18 (onsekiz) yaşını tamamlamış ve fiil ehliyetine sahip 5 (beş) gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından önceden izin almaksızın dernek kurulabilir veya kurulmuş olan derneklere üye olunabilir. Bu fıkrada anılan kişilerin 15 (onbeş) yaşından gün almış çocukları veli ve/veya vasilerinin yazılı izni ile kurulmuş olan derneklere üye olabilirler.

       Ancak, derneğin temsil ve denetim organlarında görev alamazlar.

(2)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde daimi ikamet iznine sahip ve/veya kesintisiz en az 6 (altı) yıl süreyle çalışma ve/veya ikamet izniyle bulunan, 18 (onsekiz) yaşını tamamlamış ve fiil ehliyetine sahip yabancı gerçek kişiler dernek kurabilir veya kurulmuş olan derneklere üye olabilirler.

 

 

 

 

Çocuk Dernekleri

5.

(1)

15 (onbeş)  yaşından gün almış çocuklar veli ve/veya vasilerinin yazılı izni ile bilim, spor, sanat, çevre ve hayvan hakları gibi; çocukların üstün yararını koruyup geliştiren konularda çocuk dernekleri kurabilirler. Bu derneklere üye olan çocukların üyeliği 18 (onsekiz) yaşını tamamlamaları halinde kendiliğinden sona erer.

 

 

(2)

7 (yedi) yaşından büyük, 15 (on beş) yaşından küçük çocuklar, veli ve/veya vasilerinin yazılı izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler.

    Ancak, derneğin  temsil ve denetim organlarında görev alamazlar.

 

 

 

 

Derneklerle İlgili Genel Kural

6.

(1)

Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasal partinin, bir sendikanın, üst kuruluşun veya bir derneğin adını, amblemini, rozetini ve benzeri işaretlerini kullanmaları yasaktır.

 

 

(2)

 

Dernekler, özel ikametgâh olarak kullanılan konutları dernek merkezi veya şube adresi olarak gösterebilirler.

       Ancak derneklerin özel ikametgah olarak kullandığı konutlarla ilgili olarak,  kaymakamlığın denetim yapmasına rıza gösterildiğine dair mülk sahibinin yazılı ve tasdikli beyanının bulunması gerekir.

 

 

 

 

Dernek Tüzüğü

7.

Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

 

 

(1)

Derneğin adı ve varsa kullanacağı kısa ismi ile merkezinin açık adresi ve iletişim adresleri;

 

 

(2)

Derneğin amaçları;

 

 

(3)

Kurucu üyelerin adı, soyadı, ikamet adresi, mesleği, kimlik kartı numaraları ve imzaları;                                                                                                                                          

 

 

(4)

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şartları;

 

 

(5)

Dernek şubesi tesis edilecekse, şubelerin açılma usul ve esasları;

 

 

(6)

Üyelerin ödeyecekleri aidat miktarının belirlenme usulleri;

 

 

(7)

Genel Kurulun toplanma şekli ve zamanı,görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri ile Genel Kurula davet usulü;

 

 

(8)

Olağanüstü Genel Kurulun toplanma, davet, nisap ve karar alma usulü;

 

 

(9)

Derneğin temsil organının ve denetleme organının görev ve yetkileri ile nasıl seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı;

 

 

(10)

Yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında Denetleme Organının oluşturulmasına ilişkin usul ve  kurallar;

 

 

(11)

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak belgelerin şekli ile bunların basımı ve onaylanmasına ilişkin usul ve kurallar;

 

 

(12)

Derneğin ne şekilde fesih edileceği ve fesih halinde malvarlığının tasfiyesiyle ilgili usul ve kurallar;

 

 

(13)

Dernek tüzüğünün değiştirilmesiyle ilgili usul ve kurallar.

 

 

 

 

Kuruluş, Tescil ve

8.

(1)

Bir dernek, dernek kurma yeterliliğine sahip en az 5 (beş) kurucu üye tarafından kurulur.

Sicile Kayıt

 

(2)

Dernekler, kurucu üyeleri tarafından imzalanmış 3 (üç) adet tüzüğü kuruluş bildirimi ile birlikte dernek merkezinin bulunduğu ilçe kaymakamlığına incelenmek üzere alındı belgesi karşılığında verirler.

 

 

(3)

Dernek tüzüğü, kaymakamlık tarafından, kaymakamlığa veriliş tarihinden itibaren, Anayasa ve bu Yasa mucibince aykırılık ve/veya eksikliklerin belirlenebilmesi için en fazla 60 (altmış) günlük bir incelemeye tabi tutulur.

 

 

(4)

Kaymakamlık en fazla 60 (altmış) günlük sürenin sonunda, başvuru sahibine derneğin dernekler siciline kaydedildiğini veya kurulma talebinin reddedildiğini gerekçeli olarak bildirir. Kaymakamlığın 60 (altmış) günlük sürenin sonunda derneğe herhangi bir cevap vermediği durumda dernek kurulmuş sayılır ve tüzel kişilik kazanmış olur. Kaymakamlık bu sürenin sonunda derneğin dernekler siciline sicil kaydını yapmakla yükümlüdür.

 

 

(5)

60 (altmış) günlük incelemenin sonunda belirlenen aykırılık ve/veya eksikliklerin giderilmesi  kaymakamlık tarafından başvuru sahibinden yazılı olarak istenir.

 

 

(6)

Başvuru sahibi tarafından tamamlanmış tüzük metni, kaymakamlık tarafından en fazla beş işgünü içinde incelendikten sonra aykırılık ve/veya eksikliklerin giderildiğinin belirlendiği gün, derneğin dernekler siciline kaydı gerçekleşir ve dernek tüzel kişilik kazanmış olur.

 

 

 

(7)

Dernekler, kuruluş işlemlerinin tamamlanarak tescil edildiği ile ilgili yapılan yazılı bildirimi izleyen 6 (altı) ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.

 

Şubeler

9.

(1)

Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, temsil organının yetkili kılacağı en az 3 (üç) kişinin imzaladığı şube kuruluş bildirimini şubenin açılacağı ilçe kaymakamlığına verirler.

 

 

(2)

Şube kuruluş bildirimi, ilçe kaymakamlığına verildiği tarihten itibaren  30 (otuz) gün içinde kaymakam tarafından veya görevlendireceği ilçe müfettişi tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, bu Yasaya ve/veya dernek tüzüğüne bir aykırılık veya eksikliğin tespit edilmesi halinde, sözkonusu aykırılık veya eksikliğin 30 (otuz) gün içinde giderilmesi, başvuranlardan yazılı olarak istenir.

 

 

(3)

Bu Yasaya ve/veya dernek tüzüğüne aykırılıkları ve/veya eksiklikleri, yapılan tebligat üzerine süresi içinde gidermeyen dernekler şube açamazlar.

 

 

 

 

Üst Kuruluşlar

 

10.

(1)

(A)

Federasyonlar, kuruluş amaçları benzer veya ortak olan en az iki derneğin; konfederasyonlar ise kuruluş amaçları benzer veya ortak olan en az iki federasyonun biraraya gelmesiyle oluşur.

 

 

 

(B)

Bir federasyona üye olabilecek yabancı dernek sayısı toplam üye dernek sayısının yarısına eşit veya daha fazla olamaz.

 

 

 

(C)

Federasyon ve konfederasyonlar, kuruluş bildirimini ilgili ilçe kaymakamlığına vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

 

 

(2)

Federasyonlar ve konfederasyonların üye sayısının ikiden aşağı düşmesi ve bu durumun 3 (üç) ay içinde giderilmemesi halinde haklarında kendiliğinden sona erme kuralları uygulanır.

 

 

(3)

Her üst kuruluşun bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıdaki esasların yer alması zorunludur:

 

 

 

(A)

Üst kuruluşun adı ve merkezinin açık adresi ile iletişim adresi;

 

 

 

(B)

Üst kuruluşun amacı;

 

 

 

(C)

Kurucu üyelerin faaliyet adresi, sicil kayıt bilgileri ve kurucu dernek temsilcilerinin adı, soyadı ve yetkili imzaları;

 

 

 

(Ç)

Üst kuruluşa üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri;

 

 

 

(D)

Üst kuruluş şube açacaksa, şubelerin nasıl açılacağı, kurulacağı, görev ve yetkileri ile üst kuruluş genel kurulunda nasıl temsil edileceği;

 

 

 

(E)

Üyelerin ödeyecekleri aidat miktarı ve aidat miktarının ne şekilde belirleneceği;

 

 

 

(F)

Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı, görev ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri;

 

 

 

(G)

Üst kuruluşun ne şekilde feshedileceği ve fesih halinde malvarlığının tasfiye şekli;

 

 

 

(Ğ)

Temsil organının ve denetim organının görev ve yetkileri, ne şekilde seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı;

 

 

 

(H)

Üst kuruluş tüzüğünün ne şekilde değiştirilebileceği.

 

 

 

 

 

 

Dernek ve Üst Kuruluş

11.

(1)

Her derneğin ve üst kuruluşun Genel Kurul, denetim organı ve temsil organının bulunması zorunludur.

Organları

 

 

(A)

Genel Kurul, derneğe veya üst kuruluşa kayıtlı üyelerden oluşur ve derneğin veya üst kuruluşun en yetkili karar organıdır. Dernek ve üst kuruluşun tüzüğünde daha kısa bir zaman öngörülmediği takdirde Genel Kurul 2 (iki) yılda bir toplanır. Dernek ve üst kuruluş organlarını seçer, denetler ve dernek tüzüğünde kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

 

 

(B)

Temsil organı, derneğin 2 (iki) üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Derneğin veya üst kuruluşun, yürütme ve temsil organıdır. Görevini bu Yasaya ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil organı üyelerinden biri başkan ve/veya koordinatör olarak seçilebilir ve dernek ve üst kuruluşu temsil organı adına temsil eder.

 

 

 

 

(C)

Temsil organı oluşturulduktan sonra yürütme ve temsil görevlerini yerine getirmek üzere bir veya birden fazla dernek üyesi yetkilendirilebilir.

 

 

 

(Ç)

Denetim organı, 3 (üç) üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yaparak sonuçlarını bir raporla temsil organına ve Genel Kurula sunar.

 

 

(2)

Dernekler ve üst kuruluşlar, yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen zorunlu organları dışında, görev ve yetkileri tüzüklerinde açıkça düzenlenmiş olmak koşuluyla başka organlar da oluşturabilirler.

        Ancak, oluşturulacak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Uluslararası Faaliyet

12. Dernekler ve üst kuruluşlar, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir; yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara üye olabilirler.

 

 

 

 

Yabancı Uyruklu Dernekler ve Üst

13.

(1)

Yabancı uyruklu dernek ve üst kuruluşlar, Dışişleri ile Görevli Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette veya işbirliğinde bulunmak amacıyla temsilcilik açabilirler.

Kuruluşların Faaliyetleri İçin

 

(2)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette veya işbirliğinde bulunmak için temsilcilik açmak isteyen bir yabancı uyruklu dernek veya üst kuruluşun;

Temsilcilik Açma

 

 

(A)

Spor, sağlık, insan hakları, çevre ve/veya engellilere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuş olması; ve

Kuralları

 

 

(B)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürüteceği faaliyet veya işbirliğinin kuruluş amaçlarına uygun olması

 

 

 

gerekir.

 

 

(3)

Temsilcilik açacak yabancı uyruklu dernek veya üst kuruluş aşağıdaki  bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermekle yükümlüdür:

 

 

 

(A)

Yabancı uyruklu dernek veya üst kuruluşlar için kuruluş bildirimi,

 

 

 

(B)

Siciline kayıtlı olduğu ülkeden alacağı onaylı tüzüğü ile Türkçeye tercüme edilmiş onaylı bir sureti,

 

 

 

(C)

Temsilciliğin adresi ve atanacak temsilcinin kimlik kartı veya pasaportunun fotokopisi.

 

 

(4)

Bakanlık, gerekli araştırmayı ve evrak üzerindeki incelemesini tamamlayarak 60 (altmış) gün içerisinde yanıt verir.

 

 

(5)

Bakanlığın izni ile açılan bir temsilcilik bu Yasa kurallarına göre faaliyette bulunur. Anayasa ve yürürlükteki herhangi bir yasaya aykırı faaliyetlerinin saptanması halinde verilen izin yine Bakanlık tarafından iptal edilir.

 

 

(6)

Savaş, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda,  bu konularda bilgi ve donanıma sahip yabancı uyruklu dernekler, talep etmeleri veya davet edilmelerinin gerekli görülmesi halinde, Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulunun izni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette bulunabilirler. Davet veya derneğin talebi ile verilecek faaliyet izni süresi her seferinde 30 (otuz) günden fazla olmaz.

 

 

 

 

Bir Derneğin Yabancı Dernek Sayılma Kuralları

14.

(1)

(A)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları tarafından veya dernek kurma hakkına sahip yabancılar tarafından kurulan herhangi bir dernek ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının oy çoğunluğuna sahip olduğu bir üst kuruluşta, üye çoğunluğunun yabancılar lehine değişmesi halinde; söz konusu üst kuruluş, bu Yasa uyarınca yabancı dernek ve/veya yabancı üst kuruluşlar için öngörülen kayıt ve şartlara tabi olur.

 

 

 

(B)

Üye sayısının yarıdan bir fazlası yabancılar lehine değiştiği hallerde konu, temsil organı tarafından ilçe kaymakamlığına 15 (onbeş) işgünü içerisinde bildirilir.

 

 

 

(C)

Üye yapısı yabancılar lehine değişen dernek, yabancı dernek gibi faaliyette bulunabilir ve haklarını yabancı dernek gibi kullanabilir.

 

 

 

(Ç)

Yabancılar tarafından kurulmuş dernekte üye sayısının yarıdan fazlasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olması halinde dernek ve üst kuruluş statüsünde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

 

 

(2)

Yabancı dernekler, bu Yasada açıkça gösterilen istisnai haller dışında, hak ve yükümlülükler bakımından derneklerin bu Yasa uyarınca tabi olduğu kurallara tabidir.

 

 

 

 

 

Platform/Ağ/

İnisiyatif Oluşturma

15.Dernek ve üst kuruluşlar, kuruluş amaçları ile ilgisi bulunsun veya bulunmasın, yasalarla yasaklanmayan alanlarda kendi aralarında veya vakıf, sendika ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar/ağlar/inisiyatifler oluşturabilirler; ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunabilirler.

            Platform/ağ/inisiyatif oluşturan tüzel kişiliklerin yetkili organlarınca bu konuda yetkilendirilecek herhangi bir kişinin talebi üzerine Bakanlık, ulusal veya uluslararası kurumlara ibraz edilmek üzere ilgili platform/ağ/inisiyatif adına düzenlenecek bir kayıt belgesini yetkili kişiye verir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

                                                                     Mali Kurallar

Derneklerin ve Üst Kuruluşların Gelir ve Giderleri

16.

(1)

Dernek ve üst kuruluşların gelirleri; üyelik aidatları, katılım ve katkı payları, bağış ve yardımlar, dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler, dernek varlıklarından elde edilen gelirler, kamu kurum ve kuruluşlarından bankalar aracılığıyla alınan yardımlar ve diğer yasal gelirlerden oluşur.

 

 

 

(2)

Dernek ve üst kuruluşlar; şube ve temsilciliklerinin oluşturulması ve işletilmesi, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının edinilmesi, bakımı ve geliştirilmesi, çalışanların maaş ve diğer ödeneklerinin ödenmesi ve genel olarak amaçlarını gerçekleştirmek ve geliştirmek için harcama yapabilirler.

 

 

(3)

Dernek ve üst kuruluşların gelirleri “alındı belgesi” ile toplanır; giderler ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

   Ancak toplanan yardımların karşılığında verilecek makbuzların herbirinin kaymakamlık tarafından mühürlü olması şarttır.

 

 

(4)

Dernek ve üst kuruluşların gelirlerini toplayacak kişiler temsil organı kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Fasıl 95

 

(5)

Dernek ve üst kuruluşlar yardım toplama faaliyetlerini Sokaklarda ve Evden Eve Yardım Toplanması Yasası kuralları uyarınca yürütürler.

 

 

 

 

Dernekler ve Üst

17.

Dernek ve üst kuruluşlar aşağıdaki kayıtları düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler:

Kuruluşların

Tutacağı

 

(1)

Üyelerin kimlik ve sicil bilgileri ile üyeliğe kabul ve çıkma tarihlerini gösteren üye kayıt listesi;

Kayıtlar

 

(2)

Genel Kurul kararlarının kaydı;

 

 

(3)

Dernek organlarınca alınan kararların tarih ve numara sırasıyla yazıldığı ve kararların altının toplantıya katılan üyelerce imzalandığı her organ için ayrı ayrı tutulacak  defterler,

 

 

(4)

Gelir ve gider kayıtları.

 

Taşınmaz Mal Edinme

 

 

 

52/2008

18. Dernekler ve üst kuruluşlar, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine temsil organı kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren 1 (bir) ay içinde taşınmazın bulunduğu ilçe kaymakamlığına bildirmekle yükümlüdürler.

           Ancak yabancı dernek ve yabancı uyruklu derneklerin taşınmaz mal edinmeleriyle ilgili işlemler, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası kuralları çerçevesinde yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Denetim

 

İç Denetim

19.

(1)

Derneklerde ve üst kuruluşlarda iç denetim esas olup, Genel Kurul, temsil organı veya denetim organı tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir.

 

 

(2)

Genel Kurul, temsil organı veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim organının yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim organı, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını; dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 (bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde temsil organına ve/veya toplandığı zaman Genel Kurula sunar.

 

 

(3)

Herhangi bir üyenin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından verilmesi; yönetim yerleri, müesseseler, şube, temsilcilik ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

İdarenin Denetim Yetkisi

 

20.

(1)

Dernekler ve üst kuruluşlar, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Mart ayı sonuna kadar ilgili ilçe kaymakamlığına vermekle yükümlüdürler.

 

 

(2)

(A)

Dernekler ve üst kuruluşların faaliyetlerinin yasalara uygun olup olmadığı, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları ile ilgili denetimler Kaymakam tarafından yetkilendirilmiş müfettişlerce yapılır.

 

 

 

(B)

Kaymakamlığın yapacağı denetimler en az 7 (yedi) iş günü önceden derneklere yazılı olarak bildirilir.

 

 

 

(C)

Yukarıdaki (A) bendi tahtında yapılacak mali incelemeler için Maliye işleriyle Görevli Bakanlıktan uzman personel talep edilebilir.

 

 

(3)

Kaymakamlığın dernekler ve üst kuruluşlarda yapacağı denetimlerde; kaymakamlığa bildirilen en son resmi üye sayısı esas alınır.

 

 

(4)

Yabancı uyruklu derneklerin her 6 (altı) ayda bir kaymakamlığa faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporu sunmaları zorunludur.

 

 

(5)

Denetim sırasında görevli müfettişler tarafından bu Yasa kapsamında istenecek üye sayısı, üyelerin tabiyeti, dernekle ilgili bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler, şube, temsilcilik ve eklentilerine girilebilmesine olanak sağlanması zorunludur.

 

 

 

(6)

(A)

Dernekler kayıtlı üyelerindeki değişiklikleri (yeni kayıt, istifa, ölüm, ayrılma v.s) en geç 6 (altı) ay içerisinde yenilerler ve yazılı olarak eksilen ve yeni katılan rakamı Kaymakamlığa sunarlar.

 

 

 

(B)

Derneğin yenilenmiş üye listesi kapalı bir zarf içerisinde Kaymakamlığa dernek yönetimi tarafından götürülür. Hazırlanmış olan bu zarf Kaymakamlık tarafından soğuk mühür vurularak damgalanır ve dernek yönetimine muhafaza edilmek üzere iade edilir.

 

 

 

(C)

Dernek yönetimi damgalanmış bu zarfın kaybolmasından, açılmasından veya tahrip edilmesinden sorumlu tutulur.

 

 

 

 

(Ç)

Yukarıdaki eylemlerin aykırılığının Kaymakamlık tarafından tespit edilnmesi halinde, Kaymakamlık dernek yönetimini derhal görevden alır ve 1 (bir) ayı geçmemek kaydıyla dernek üyelerinden 3 (üç) kişiyi dernek genel kurulunu toplamak amacıyla atar. Bu eylemden sorumlu tutulan yöneticiler ilk genel kurulda herhangi bir organda görev almak için aday olamazlar.

 

 

(7)

Denetim sırasında tespit edilen mevzuata aykırılıklar kaymakamlık tarafından derneğe bildirilir ve 30 (otuz) gün içerisinde aykırılığın giderilmesi istenir.

 

 

(8)

Ülkede faaliyet gösteren tüm dernek, yabancı dernek, yabancı uyruklu dernek ve üst kuruluşlar faaliyetlerini, gelir ve giderlerini, temsil oranında görev alan kişileri ve varsa şube ve temsilciliklerinin adres bilgileri ve faaliyetlerini üyelerinin bilgisine getirmekle yükümlüdürler.

 

 

 

 

Bildirim Yükümlülüğü

21.

(1)

Dernekler ve üst kuruluşlar Genel Kurulu izleyen 15 (onbeş gün) içerisinde, temsil organı ve denetim organı ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdür.

 

 

(2)

Dernek ve üst kuruluşların  organlarında, tüzüğünde ve merkez adresinde meydana gelen değişiklikler de kaymakamlığa bildirilir. Merkez adresinde değişiklik yapılması halinde ilgili kaymakamlık sicil dosyalarını dernek veya üst kuruluşun merkez adresinin taşınacağı ilçe kaymakamlığına gönderir.

 

 

(3)

Her dernek ve üst kuruluş faaliyetlerini, gelir ve giderlerini, temsil organında görev alan kişileri ve varsa şube ve temsilciliklerinin adres bilgilerini ve faaliyetlerini ve üye listesini üyelerin bilgisine getirir.

Yurt Dışından Yardım

22.

(1)

Dernekler ve üst kuruluşlar, yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan bankalar aracılığıyla nakdî yardım alabilirler.

Alınması ve Bakanlık İzni

 

(2)

Dernekler ve üst kuruluşlar, yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan alacaklar, nakdî yardımla ilgili projelerini kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdürler.

 

 

(3)

Dernekler ve üst kuruluşların yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan alacakları aynî yardımlar her ne ad altında olursa olsun kaymakamlığa bildirilir.

 

 

(4)

Yabancı dernekler ve yabancı uyruklu dernekler bankalar aracılığıyla aldıkları nakdî yardımları Bakanlık izni ile kabul edebilirler.

 

 

(5)

Yabancı dernekler alacakları aynî yardımları Bakanlığın izni ile kabul edebilirler.

 

 

 

 

Piyango Bileti Basma

23.

(1)

Dernek ve üst kuruluşların piyango ve çekiliş gelirleri ile ilgili faaliyetleri Piyangolar Yasası kurallarına göre yürütülür.

ve Çekiliş

Düzenleme

Fasıl 74

 

 

(2)

Piyango ve çekiliş için kaymakamlıktan yazılı izin almak şarttır. Bu izinde basılacak biletin sayısı, biletlerin satış değeri ile dağıtılacak ödül belirtilir.

   23/1981

   23/1995

 

(3)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen faaliyetler, aşağıdaki kriterlere sahip dernek ve üst kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilir:

 

 

 

(A)

Üye sayısı 25 (yirmi beş)’ten fazla olan dernekler.

 

 

 

(B)

Üst kuruluşlar.

 

 

(4)

Bu Yasanın 20’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca beyannamelerini yasal süresinde sunmamış olan dernek ve üst kuruluş, bu yükümlülüğünü yerine getirmeden yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen faaliyeti gerçekleştirmek için başvuruda bulunamaz.

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Derneğin Sona Ermesi

Derneğin ve

24.

(1)

(A)

Dernek ve üst kuruluşlar aşağıdaki şekilde feshedilir:

Üst Kuruluşun

Feshi ve

 

 

 

(a)

Dernek ve üst kuruluşun fesih kararı Genel Kurul tarafından verilebilir.

Kendiliğinden

Sona Erme

 

 

 

(b)

Genel Kurul kararı üzerine alınan fesih kararı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yayınlanan bir yerel gazetede yayımlanarak kamuoyunun bilgisine getirilir.

 

 

 

 

(c)

Genel Kurul kararının alınmasından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde derneğin mali durumunu gösterir bir mali rapor kaymakamlığa ibraz edilir.

 

 

 

 

(ç)

Alınan Genel Kurul kararı gereğince tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler sicilindeki kayıtlar silinir.

 

 

 

(B)

Bu Yasanın öngördüğü koşullarda mahkeme tarafından kapatma kararı verilmesiyle dernek feshedilmiş sayılır.

 

 

 

(C)

Dernek ve üst kuruluşun feshinde izlenecek yöntem, toplantı ve karar yeter sayısı dernek tüzüğünde düzenlenir.

 

 

(2)

(A)

Dernekler ve üst kuruluşlar aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:

 

 

 

 

(a)

İlk Genel Kurul toplantısının bu Yasada öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,

 

 

 

 

(b)

Tüzük gereğince temsil organının  oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

 

 

 

 

(c)

Olağan Genel Kurul toplantısının, ilk çağrıdan itibaren 6 (altı) ay içerisinde yapılamaması.

 

 

 

(B)

Derneğin temsil organı üyelerinin 2/3 (üçte iki)’si veya kaymakam, yetkili kaza mahkemesinden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir. Bu durumda derneğin feshi ile ilgili yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uygulanır.

 

 

 

 

 

 

Tasfiye

25.

(1)

Genel Kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin ve üst kuruluşun para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.

 

 

(2)

Dernek ve üst kuruluş, mahkeme kararı ile kapatılmışsa, derneğin bütün para, mal ve hakları ve üçüncü kişilerin rücu hakları saklı kalmak koşuluyla mahkeme kararıyla Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın uygun göreceği bir bütçe kalemine devredilir.

 

 

(3)

Mali rapordaki bilgilerin doğruluğundan temsil organı sorumludur. Yanlış beyandan ve/veya fesihten doğacak tüm zararlar için üçüncü kişiler temsil organı üyelerine rücu edebilirler. 

 

 

(4)

Feshedilmesi için hakkında dava açılmış bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, dava sonuçlanıncaya kadar ilgili bütçe kalemine devir işlemi yapılmaz.

 

 

(5)

Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler sicilindeki kayıtları silinir.

 

 

 

(6)

Hakkında dava açılmış bir dernek dava sonuçlanıncaya kadar, Genel Kurul kararı ile kendini fesh edemez.

ALTINCI KISIM

İdari Para Cezaları ile Mahkemenin Yetkisi

 

 

İdari Para Cezaları

26.

(1)

Kaymakamlık tespit ettiği Bu Yasaya aykırılıkları ve/veya eksiklikleri dernek veya üst kuruluşa yazılı olarak bildirerek 30 (otuz) gün içerisinde giderilmesini ve/veya düzeltilmesini ister. Bu sürede aykırılıkları düzeltmeyen ve/veya eksiklikleri gidermeyen dernek ve üst kuruluşlar hakkında aşağıdaki sabit para cezaları uygulanır.

 

 

(2)

Bu Yasanın;

 

 

 

(A)

6’ncı maddesi kurallarına aykırı hareket eden dernek ve üst kuruluşlarla ilgili, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık asgari ücretin 1/5 (beşte bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanır.

 

 

 

(B)

17’nci ve 18’inci maddesi kurallarınına aykırı hareket eden dernek ve üst kuruluşlarla ilgili ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık asgari ücretin1/5 (beşte bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanır.

 

 

 

(C)

19’uncu maddesi kurallarına aykırı hareket eden dernek ve üst kuruluşlarla ilgili, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık asgari ücretin1/5 (beşte bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanır.

 

 

 

(Ç)

20’nci maddesinin (1)’inci, (4)’üncü, (5)’inci ve (8)’inci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen dernek ve üst kuruluşlarla ilgili, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık asgari ücretin 1/5 (beşte bir)’i  tutarında sabit para cezası uygulanır.

 

 

 

(D)

21’inci maddesi kurallarına aykırı hareket eden dernek ve üst kuruluşlarla ilgili, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık asgari ücretin 1/7 (yedide bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanır.

 

 

 

(E)

22’nci maddesi  kurallarına aykırı hareket eden dernek ve üst kuruluşlarla ilgili, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık asgari ücretin 1/10 (onda bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanır.

 

 

 

(F)

23’üncü maddesi kurallarına aykırı hareket eden dernek ve üst kuruluşlara ilgili, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık asgari ücretin 1/3 (üçte bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanır.

 

 

 

48/1977

    28/1985

    21/1998

    31/1997

    54/1999

     35/2005

     59/2010

 

 

(2)

Bu maddede öngörülen idari para cezaları, cezanın verilmesini takip eden ayın sonuna kadar Devlet bütçesinin ilgili gelir kalemine yatırılır. Kaymakamlık tarafından bu madde uyarınca verilen para cezaları kamu alacağı olup, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kuralları uyarınca tahsil olunur.

 

 

 

 

Mahkeme Yetkisi

 

27. Dernek veya üst kuruluşun faaliyetlerinin ulusal güvenlik, kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Bakanlığın veya Kaymakamlığın talebiyle açılacak dava üzerine Mahkeme, derneğin veya üst kuruluşun kapatılmasına karar verebilir. Mahkeme dava sırasında faaliyetten alıkoyma da dahil gerekli gördüğü bütün önlemleri alabilir.

 

 

 

YEDİNCİ KISIM

Geçici ve Son Kurallar

Geçici Madde Mevcut Derneklerin Durumu

1.

(1)

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce dernek, birlik, cemiyet ve sair isimler altında kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olan dernekler, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde dernek tüzüklerini bu Yasaya uygun şekilde tadil etmek zorundadırlar.

 

 

(2)

Tüzüklerini bu Yasaya uygun şekilde tadil etmeyen dernekler federasyon kuramazlar ve kurulmuş olan federasyonlara üye olamazlar.

 

 

(3)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen süre içerisinde tüzüklerini bu Yasaya uygun şekilde tadil etmeyen dernekler için bu Yasanın kendiliğinden sona erme kuralları uygulanır.

 

 

 

 

Geçici Madde

Spor Dernekleri ve Spor Kulüpleri

2.

(1)

Kuruluş amaçları arasında mevcut spor federasyonları bünyesinde faaliyeti sürdürülen spor dallarından en az biri ile uğraşılacağına dair bir hüküm yer alan veya sportif eğitim amaçlı olarak kurulan herhangi bir Dernek, Birlik veya Spor Kulübünün, bu Yasanın 8’inci maddesindeki kurallara bakılmaksızın, tescil için kaymakamlığa başvurmasından sonra kaymakamlık, tescil işlemi yapmadan önce Spor İşlerinden Sorumlu Bakanlıktan uygunluk onayı almak kaydı ile tescil işlemini tamamlar.

6/1961

   7/1991

 

67/1999

   40/2004

   12/2011

 

(2)

Bu Yasa veya Türk Cemaat Meclisi Birlikler ve Dernekler Kanunu altında kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olan Spor Dernekleri ve Spor Kulüpleri, Beden Eğitimi ve Spor Yasasında aksine bir kural bulunmaması halinde ve/veya kuruluş, tescil ve sicile kayıt işlemleri ile faaliyetlerinin, Spor Dernek ve Kulüpleri bu Yasa kuralları uyarınca kurulur ve faaliyet gösterirler.

 

 

 

 

Yürürlükten Kaldırma,  Koruma ve Geçici 2’nci Maddenin Kaldırılmasına İlişkin Kurallar

6/1961

   7/1991

28.

(1)

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Türk Cemaat Meclisi Birlikler ve Dernekler Kanunu, bu Yasa altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin, yürürlükten kaldırılır.

 

 

 

 

 

(2)

Bu Yasanın Geçici 2’nci maddesi,  bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak üçüncü yılın sonunda kendiliğinden yürürlükten kalkar.

 

 

 

 

Yürütme Yetkisi

 

 

 

29. Bu Yasa, İçişleri ile Görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

 

 

 

 

Yürürlüğe Giriş

30. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

                 

 

 

 

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler