• BIST 8469.29
 • Altın 1621.977
 • Dolar 27.4547
 • Euro 28.9554
 • Lefkoşa 28 °C
 • Mağusa 28 °C
 • Girne 28 °C
 • Güzelyurt 25 °C
 • İskele 28 °C
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 20 °C

KKTC’de Dışişleri Bakanlığı Olmalı Mı? (2)

Cenk DİLER

Okuduktan sonra kararı siz vereceksiniz. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Hükümet Programı için 14 vaat sıralamıştı. Sorduğumuz Bilgi Edinme Hakkı Yasası tahtındaki sorularla bunların ne kadarının gerçekleştiğine dair cevaplar aradık. Birçok şey çalışılmış olmasına rağmen hemen hemen hiçbir vaat tamamlanamamış. Soru ve cevapların devamına bakalım: S.10. AB'ye uyum çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, kamu yönetimi reformunun hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Bu çerçevede kamu personel sisteminin verimliliğini artırma, liyakate dayalı yönetim anlayışını getirme ve kamu yönetiminde müşavirlik sistemini sonlandırma hedefiyle AB'deki iyi uygulamalar esas alınarak hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Taslağı gözden geçirilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak hayata geçirilecektir. C.10. Kamu Görevlileri Yasa Taslağı, Hükümetimiz döneminde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Meclis'e sevk edilmiştir. Yasa Tasarısının, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi tarafından son okumaları gerçekleştirilmektedir. Yasa Tasarısı'nın önümüzdeki haftalarda Meclis Genel Kurulu'nun gündemine getirilerek onaylanması beklenmektedir. DEĞERLENDİRME: Vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.11. Bununla eş zamanlı olarak, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun şeffaf, adil ve etkin çalışabilecek bir yapıya kavuşturulması yönünde gerekli yasal değişiklikler yapılacaktır. C.11. Kamu Hizmeti Komisyonu'na ilişkin gerekli yasal değişiklik için çalışmalar devam etmektedir. DEĞERLENDİRME: Vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.12. Kamu yönetimi reformu kapsamında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yapısı güçlendirilecektir. Bu bağlamda, kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk çatışmaları ile bir takım mükerrerliklerin ortadan kaldırılması için, Daire ve hizmet birimlerine ait yürürlükteki kuruluş, görev ve çalışma esasları yasaları yeniden gözden geçirilerek düzenlenecektir. C.12. Yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı'nın onaylanarak yürürlüğe girmesini müteakip tüm kamu kurum ve kuruluşların kuruluş, görev ve çalışma esasları yasaları da gözden geçirilerek güncellenecek ve Yasa ile uyumlu hale getirilecektir. DEĞERLENDİRME: Vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.13. AB uyum çalışmaları ve kamu yönetimi reformu çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi ve izlenmesinin sağlanabilmesi yönünde ise bakanlar düzeyinde bir Reform Yönetim Grubu oluşturulacaktır. Reform Yönetim Grubu, ilgili bakanlıkların katılımıyla öncelikli olarak; - istatistik, - tüketicinin korunması, - ürün güvenliği ve malların serbest dolaşımı, - şirketler hukuku, - fikri mülkiyet hakları, - rekabet politikaları, - kamu ihale, - kara para aklanması ile mücadele, - sigortacılık, - mali disiplinin sağlanması, - yol güvenliği, trafik eğitimi, - kaza kara noktalarının belirlenmesi, - periyodik araç muayeneleri, - sürüş ehliyetlerine yönelik AB müktesebatına uyum, - Telekomünikasyon Dairesi'nin özerkleştirilmesi, - sosyal politikalar ve istihdam, - tarım ve kırsal kalkınma ile gıda güvenliği, - veterinerlik ve bitki sağlığı ile çevre konularında AB'ye uyum çalışmalarını koordine edecektir. C.13. Reform Yönetim Grubu, AB Uyum Yönetim Grubu adıyla Bakanlar Kurulu’ nun 18 Eylül 2013 tarihli ve Y(K-l)54-2013 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Yönetim Grubu gerçekleştirdiği toplantılar sonucu gerek Müktesebata Uyum Programı’nın güncellenmesi gerekse uyum çalışmalarına hız verilmesi amacıyla bir dizi kararlar üretmiştir. Uyum Yönetim Grubu’nun önümüzdeki aylarda yeniden toplanması planlanmaktadır. Kıbrıs Rum lideri Anastasiadis’in 2013 yılında seçilmesinin ardından yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile tesis ettiği yakın işbirliği neticesinde Rum tarafının talebi üzerine uyum çalışmaları askıya alınmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından sunulan teknik yardım ancak 2014 yılının Eylül ayında başlayabilmiştir. Yine Komisyondaki değişiklikler öne sürülerek teknik yardım Ocak ve Şubat 2015 tarihlerinde sunulamamıştır. Teknik yardımın gecikmesine rağmen, 2014 yılında mevzuata uyumda kaydedilen ilerleme bağlamında, yol güvenliği konusundaki yetkilerin tek bir otorite altında toplanması amacıyla gerçekleştirilen 13 tüzük değişikliğiyle birlikte, toplam 20 mevzuat onaylanarak yürürlüğe konmuştur. Bunun yanı sıra, 10 yasa tasarısı Meclise sevk edilmiştir. Bu bağlamda, yasa uyum çalışmalarında kaydedilen ilerleme şu şekildedir: Yasalar: Metroloji Yasası, Ürün Güvenliği Yasası, Gıda ve Yem Yasası, Tarımsal Karantina Yasası (Bitki Sağlığı Yasası olarak yeniden isimlendirilmiştir), Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası Tüzükler: Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü (Çevre Yasası), Büyük Yakma Tesisleri Tüzüğü (Çevre Yasası), Artık Listesi Tüzüğü (Çevre Yasası), Atık Yakma Tüzüğü (Çevre Yasası), Yol güvenliği alanında yapılan 13 Tüzük değişikliği 2014 Yılında Meclis’e Sevk Edilen ve Halen Meclis Gündeminde Bulunan Yasa Tasarıları: Organik Tarım Yasa Tasarısı (AB Komitesi), Veteriner Hizmetleri Yasa Tasarısı (AB Komitesi), Tohumculuk Yasa Tasarısı (AB Komitesi), Kimyasallar Yasa Tasarısı (AB Komitesi), Suç          Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi), Kamu İhale Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi), Kamu İç Mali Kontrol Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi), Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite Güvenliği Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık işleri Komitesi), Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık işleri Komitesi), Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi). Bakanlar Kurulu Gündemine Getirilmesi Beklenen Mevzuat Önergeleri: Yasa Önergeleri: İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve  Çalışma Esasları) Yasa Önergesi, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik (Değişiklik) Tüzük Önergesi, İş (Değişiklik) Yasa Önergesi, Bireysel İş Uyuşmazlıklarını Çözümleme Yasa Önergesi, Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Önerisi, Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Yasa Önergesi, Trafik Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Önerisi Tüzük Önergeleri: Şoför Okulları ile ilgili Esas ve Kıstasları Düzenleme (Değişiklik) Tüzük Önergesi, Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık İzinleri Tüzük Önergesi, Ehliyet Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile ilgili Usul ve Kurallar, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesi Tüzük Önergesi, Sığır Tüberkülozunun Kontrol ve Eradikasyonuna İlişkin Kuralları Belirleyen Tüzük Önergesi, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzük Önergesi, Başıboş ve Tehlikeli Hayvanların Kontrol Altına Alınması ile İlgili Tüzük Önergesi, Yardımlı Üreme Merkezleri Tüzük Önergesi, Organ Nakli Tüzük Önergesi DEĞERLENDİRME: Çalışmaların sürmesine rağmen vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.14. Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında yer alan ‘’İstatistik’’ başlığının gereği yerine getirilecektir. Sürdürülebilir ekonomik politikaların oluşturulmasında ve kayıt dışılığın önüne geçilmesinde sağlıklı ve güvenilir istatistiki verilerin üretilmesi temel rol oynamaktadır. Bu gerçekten hareketle, ülkemizdeki istatistik hizmetlerinin AB ve uluslararası normlar çerçevesinde güncel, geçerli ve güvenilir veriler üretebilir hale getirilebilmesi için bağımsız bir İstatistik Kurumu oluşturulacaktır. Bu bağlamda, AB’ye uyumlu İstatistik Kurumu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Taslağı ivedilikle gözden geçirilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak yürürlüğe konulacaktır. C.14. İstatistik Kurumu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Taslağı; diğer tüm teşkilat yasalarında olduğu gibi Başbakanlık altında oluşturulan teknik kurul düzeyinde tartışılmıştır. Sendikaların da katıldığı bu teknik kurulda ortaya çıkan görüşler neticesinde Yasa Taslağı'na son hali verilmiştir. Yasa Taslağı'nın önümüzdeki günlerde Teknik Kurul üyeleri tarafından oylanması beklenmektedir. Bu oylamayı müteakip yasaya ilişkin Merkezi Mevzuat Dairesi ve Hukuk Dairesi tarafından hukuki görüş alındıktan sonra taslak Bakanlar Kurulu'na sevk edilecektir. DEĞERLENDİRME: Vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. GENEL DEĞERLENDİRME: Hükümet Programında, Dışişleri Bakanlığı’nın tespit ettiğimiz 14 vaadi bulunmakta idi. Geçen 22 aylık hükümet döneminde tükenen 1/3’lük zaman diliminde hükümetin en az bu vaatlerden 5 tanesini gerçekleştirmesi gerekirken, henüz GERÇEKLEŞEN vaat sayısı sadece 1 (bir) adet olup başarı oranı % 7,14 olarak GERÇEKLEŞMİŞTİR. Dışişleri Bakanlığı şu ana kadar incelediğimiz bakanlıklar olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı arasında vaat gerçekleştirme oranı en düşük olan bakanlıktır. KKTC’de Dışişleri Bakanlığı olmalı mı? Olsa ne olur? Olmasa ne olur? Karar sizindir

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları