• BIST 98.455
 • Altın 219,530
 • Dolar 5,3279
 • Euro 6,0542
 • Lefkoşa 7 °C
 • Mağusa 10 °C
 • Girne 10 °C
 • Güzelyurt 6 °C
 • İskele 10 °C
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara -2 °C

Modanın en kıvrımlı çağına hazır olun!

üzelliğin kalıplara sığdırılamayacak bir şey olduğunu kanıtlayan Graham, kiloları kapatmayı değil kilolarla nasıl güzel olunacağını anlatıyor.
Modanın en kıvrımlı çağına hazır olun!

Her söy­le­min­de “Sak­la­ya­cak hiç­bir şey yok, teş­hir ede­cek çok şey va­r” di­yen Ash­ley Gra­ha­m'­la H&M pod­yu­mun­da ol­ma his­si­ni ve öz­gü­ve­ni ko­nuş­tu­k…

– Pa­ri­s'­te yapılan H&M Stu­di­o pod­yu­mun­da yü­rü­mek na­sıl­dı? 
Şo­vun ina­nıl­maz yük­sek bir ener­ji­si var­dı ve çok fark­lı mo­del­ler­le bir­lik­tey­dim. Ken­di­mi ol­duk­ça güç­lü his­set­tim. Ay­rı­ca dün­ya ge­ne­lin­de kıv­rım­lı vü­cut­la­ra sa­hip ka­dın­la­rı tem­sil et­ti­ğim için onur duy­dum.

ashley4.jpg

Kapsayıcı bir koleksiyon

– Pe­ki çe­kim­lerde du­rum na­sıl­dı? 
İna­nıl­maz. Ben ki­şi­sel ola­rak da H&M'­in hay­ran­la­rın­dan bi­ri­yim. Çün­kü ye­ni ko­lek­si­yon da­ha bü­yük bir ka­dın kit­le­si­ni kap­sı­yor ve kıv­rım­la­rıy­la ade­ta bü­yü­lü­yor.

– Bu özel ko­lek­si­yo­na da­ir be­lir­li bir his­si­niz var mı? 
Bi­rin­ci­si çok şık, es­te­tik du­ruş­la­rı için bel­li ki uzun za­man har­can­mış. Ba­zı par­ça­la­rı mü­kem­mel bo­y ve du­ru­şa sa­hip. Bu kı­ya­fet­le­ri gi­yin­ce ken­di­mi ye­nil­mez his­set­tim.

– Fa­vo­ri par­ça­la­rı­nız han­gi­le­ri? 
Ko­lek­si­yo­nun için­de en fa­vo­ri par­çam uzun kol­lu pem­bem­si el­bi­se. Üze­rin­de hay­li il­ginç bas­kı­la­rı var ve uy­luk ke­mik­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­tı­yor.

– Ki­şi­sel tar­zı­nı­zı na­sıl ta­rif eder­di­niz? 
Kla­sik, ka­dın­sı ve sek­si. Ben vü­cu­du kum saa­ti gi­bi sa­ran el­bi­se­le­ri se­vi­yo­rum. Bu aş­kı vur­gu­lu­yor. Be­nim gar­dı­ro­bu­mun ço­ğu si­yah­tır ama zen­gin renk­ler­le do­lu­dur. Sta­te­ment çan­ta­lar ve ayak­ka­bı­lar ise ol­maz­sa ol­maz­la­rım.

– Yıl­lar­dır gör­mez­den ge­li­ni­yor kıv­rım­lı vü­cut­lar. Bu yüz­den söy­ler mi­si­niz ma­ğa­za­ya gir­di­ği­miz­de han­gi ipuç­la­rı­nı iz­le­ye­rek alış­ve­riş yap­mak ge­rek? 
İyi di­kim bir bla­zer ce­ket, çok yön­lü body ve de­nim gi­bi zım­ba pan­to­lon ve ak­se­su­ar­lar sa­de­ce alış­ve­riş de­ğil bi­rer ya­tı­rım­dır. Do­la­bı­nız­da bun­la­rı her­han­gi baş­ka kı­ya­fet­ler­le de eş­leş­ti­re­bi­lir­si­niz.

– Hem pod­yum­da hem çe­kim­ler­de ol­mak na­sıl bir duy­gu? 
Hem çok he­ye­can ve­ri­ci hem çok zor. Ben bu işi 16 yıl­dır ya­pı­yo­rum. Ar­tık set­ler­de ken­di­mi ev­de gi­bi his­se­di­yo­rum. Ama ba­zen öy­le yor­gun olu­yo­rum ki yü­zü­mün düş­me­me­si için du­a edi­yo­rum.

“Aktivistim”

– Mo­da dı­şın­da il­gi alan­la­rı­nız ne­ler? 
Sı­kı bir vü­cut ak­ti­vis­ti­yim. Çün­kü in­san­lar ken­di­le­ri ile ba­rı­şık de­ğil. Çok çe­şit­li vü­cut so­run­la­rı ya­şı­yor­lar ve tak­dir edil­mek, be­ğe­nil­mek is­ti­yor­lar. Şe­kil, bo­yut, ırk, et­nik iz­ler hiç önem­li de­ğil. Her ka­dı­nın be­ğe­nil­me­ye ih­ti­ya­cı var. Ka­dın­lar için, ka­dın­lar adı­na ben bu öz­gü­ven için sa­va­şı­yo­rum.

– Si­zin için gü­zel­lik ne­dir?
Gü­zel­lik bir stan­dar­da ya da bir ta­nı­ma sa­hip ol­ma­ma­lı. Bu kap­sa­yı­cı­lık fark­lı­lık­la­rı ne ka­dar ka­bul et­ti­ği­miz­le ala­ka­lı. Gü­zel­lik ken­di­ni­ze ne ka­dar gü­ve­nir­si­niz or­ta­ya çı­kar ve ışıl­dar. Öz­gü­ven bo­yu­tu gü­zel­li­ği de ya­nın­da ta­şır.

Yüksek modaya atıf

H&M Krea­tif Di­rek­tö­rü Ann So­fi­e Jo­hans­son “H&M Stu­di­o ko­lek­si­yo­nun­da ye­ni bir ka­dın­sı­lık var. Di­kiş­ler­de bir kum saa­ti fi­gü­rü­nü yan­sı­tan ge­niş omuz­lar ve dar bel, İs­ve­ç'­e has folk­lo­rik esin­ti­ler­le kon­trast ya­ra­tı­yor. Uzun kol­lu dra­pe el­bi­se­ler gös­te­riş ve yu­mu­şak bir do­ku­nuş ka­tı­yor. Ta­ma­men ka­dı­nın gü­cü ile il­gi­li olan ko­lek­si­yon, bu­nun al­tı­nı çi­zer­ken ro­man­tik ve folk­lo­rik öğe­le­re de gön­der­me ya­pı­yor. Hem yük­sek mo­da­ya atıf­ta bu­lu­nan soy­lu, hem de ayak­la­rı ye­re ba­san bir ha­va­sı var.”

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler