• BIST 9548.09
 • Altın 2490.942
 • Dolar 32.5095
 • Euro 34.5375
 • Lefkoşa 15 °C
 • Mağusa 15 °C
 • Girne 18 °C
 • Güzelyurt 15 °C
 • İskele 15 °C
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 13 °C

Cenk Diler sordu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yanıtladı (2)

Cenk DİLER

56 sayfa ve 403 vaatten oluşan CTP-DP Hükümet Programı'ndaki sorular, her bakanlığın ilgi alanlarına göre ayrılarak bakanlıklara tarafımızdan bir süre önce gönderilmişti. 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Yasası tahtında tarafımıza gönderilen cevapları sizlerle paylaşıyoruz. 21 aya yaklaşan hükümet süresinde, yapılan ve yapılamayan vaatler puanlandırılarak her bakanlığın İCRAAT KARNESİ'Nİ sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İlk cevap, normal süresi içerisinde(15 iş günü) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan tarafımıza ulaştırılmıştır. Ciddiyetle ve ayrıntılı olarak verilen cevaplar için bakanlığa teşekkürü bir borç biliriz. Cenk Diler     S1. Tüm yurttaşların eşit işe erişim hakkı gözetilerek insanca, çağımıza uygun yaşamasını sağlayacak yeterli bir işe sahip olması, çağdaş çalışma koşullarında çalışması ve sosyal güvenlik hakkına sahip olması için etkin çalışma yapılacaktı. Bu çalışmalar başlandı mı? Başlandı ise yapılanlar nelerdir! Sonuçta eşit işe Erişim HAKKI sağlanabildi mi? KIB-TEK istihdamları da bu Eşit işe ERiŞiM HAKKI kapsamında mı? C1. Yukarıdaki 1 'inci soru olarak belirtilenler genelde Hükümetin özelde ise Bakanlığımızın hükümet dönemi sonuna kadar ulaşmayı amaçladığı hedefleri ifade etmektedir. Beş yıllık hükümet dönemi içerisinde bu amaca ulaşmak için yapılması öngörülen çalışmalar ve bu amaçla bir buçuk yıllık sürede yapılan çalışmalar aşağıda konu ile ilgili soruların cevaplarında anlatılmaktadır. Bu gün itibarı ile kamu kurumları ile KİT'lere yapılacak istihdamlar kendi özel yasaları ve mevzuatı ile düzenlenmiş olup Bakanlığımız sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Ancak, yapılması öngörülen yeni düzenlemedeki ilke ve kuralların tüm kamu kurumları ve KİT'ler için de geçerli olması hedeflenmektedir. S.2 Çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemelerde Avrupa Birliği (AB) normları ve Uluslararası Çalışıma Örgütü (ILO) konvansiyonları ile tam uyumun sağlanması hedeflenecek ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda çalışanların örgütleri ile işveren örgütleri arasında sosyal diyalog mekanizmalarının 1 geliştirilmesi teşvik edilecekti. Bu TAM UYUM sağlandı mı? UYUM mekanizmaları geliştirilirdi mi?   C2. Bu soru içeriği de Hükümetin ve Bakanlığımızın hükümet dönemi sonunda ulaşmayı amaçladığı çalışm9 yaşamı ile ilgili yasal düzenlemeleri ifade etmektedir. Dört yıllık hükümet dönemi içerisinde bu amaca ulaşmak için yapılması öngörülen çalışmalar ve bu amaçla bir buçuk yıllık sürede yapılan çalışmalar aşağıda konu ile ilgili soruların cevaplarında anlatılmaktadır. S3. Çalışma yaşamının standartlarını (asgari şartları) belirleyen temel yasa olan İş Yasası Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uygun olarak yeniden düzenlenecek ve çalışanlar için bu yasal düzenlemeye uygun çalışma koşullarının yaratılması amacıyla daha etkin denetim sistemi oluşturma yanında işveren örgütleri ile birlikte yapılacak bilgilendirici ve uyarıcı çalışmalarl1 çalışma yasalarına uyan çalıştırma kültürünün geliştirilmesine çalışılacaktı. Yasa AB müktesebatına uygun hale getirildi mi? Denetim sistemi etkin hale getirildi mi? Kültürü geliştirildi mi? C3. Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında AB uzmanları ile birlikte çalışma yaşam ile ilgili 6 AB direktifini içerecek şekilde iş Yasa Tasarısı hazırlandı. Yasa Tasarısı ile ilgili olarak Başsavcılı~ ve Merkezi Mevzuat Dairesi'nden görüş alındı. Görüşlere uygun düzeltmeler yapılıyor. Daha sonra paydaşlarla paylaşılacak ve görüşmeler sonrasında Meclise gönderilecektir. Ne getiriyor;

 • Çalışma saatleri ve fazla çalışma, (over-time) yıllık ücretli izinler ve hamilelik izni ile ilgili süreler ve kullanım şekilleri AB direktiflerine uyumlu hale getirildi, (04.11.2003 tarih ve 2003/88/AT sayılı AB direktifi ile tam uyum) 1
 • Kısmi Zamanlı (Part-Time) çalışma düzenlemesi ile AB direktiflerine uyum. (15.12.1997 tarih ve

~7/81/AT sayılı AB direktifi ile tam uyum)        1

 • İşyerinin Kapanması ve toplu işten çıkarmalarda uygulanacak kurallar çalışanların hakları korunacak şekilde AB direktifi ile uyumlu hale getirildi. (20.07.1998 tarihli 98/59/AT sayılı AB direktifi ile tam uyum)
 • İşyerinin devri halinde çalışanların haklarını düzenleyen kurallar AB direktifi ile uyumlu hale getirildi (12.03.2001 tarih ve 2001/23/AT sayılı AB direktifi ile tam uyum)
 • Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların istismarını önleyici kurallar AB direktifi ile uyumlu hale getirildi. (28.07.1999 tarih ve 1999/70/AT sayılı AB direktifi ile tam uyum)

           

 • İşverenlerin hizmet akdi veya iş ilişkisinde uygulanacak kurallar hakkında çalışanları bilgilendirmesorumluluğu ile ilgili kurallar AB direktifi ile uyumlu hale getirildi. (14.11.1991 tarihli ve 91/533/AT sayılı AB direktifi ile tam uyum)

Çalışma yaşamının denetimi ile ilgili dairelerimizin denetim bölümlerinin güçlendirilmesi amacıyla personel istihdamı maalesef kamuya personel istihdamındaki kısıtlamalar nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Ancak, mevcut denetim gücü ile denetimlerin artırılması amacıyla bir takım tedbirler alınmıştır. Örneğin; 2014 yılında yapılan işyeri denetimi (teftiş) sayısı 2013 yılına göre yaklaşık %25 oranında artırılmıştır. 2013 yılında yapılan toplam teftiş sayısı 4,471, 2014 yılında yapılan toplam teftiş sayısı 5,476'dır.   1 Çalışma kültürünün geliştirilmesi hükümet dönemi süresince yapılacak yasal ve idari düzenlemelerle ve farkındalık çalışmaları ile ulaşılacak bir hedeftir. Amaçlarımıza ulaşmamız oranında çalışma kültürünün geliştirilmesi de sağlanacaktır. S4. Çalışanlara verilebilecek en düşük ücret olan Asgari Ücretin genel ücret olarak uygulanmasına son verilmesi için özel sektörde kurumsallaşmaya önem verilerek performans, nitelik ve kıdeme bağlı ücret düzenlemesine gidilmesi teşvik edilecekti. Edildi mi? Bu çalışmanın neresindeyiz? C4. Asgari Ücretin genel ücret olarak uygulanmasına son verilmesi için iki yönlü bir politikayı hayata geçiriyoruz. Bir taraftan Asgari Ücret Yasası'nda değişiklik taslağı hazırlanmış ve işyerlerinde belirli bir süre çalışanların, ücretinin Asgari Ücretin üzerinde olması ve nitelikli mesleklerde Asgari Ücret üzerinde bir ücretin ödenmesi için değişiklik önerileri yapılmıştır. Bu amaçla hazırlanan Asgari Ücretler (Değişiklik) Yasa Taslağı çalışan ve işveren örgütleri, ilgili kamu kurumları ve üniversite temsilcilerinden oluşan Çalışma ve Sosyal Güvenilir Danışma Meclisinde görüşülmeye ve tartışılmaya başlanmıştır. Diğer yandan Bakanlığımız tarafından "Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü" kapsamında yerel işgücü istihdam eden işverenlere üniversite mezunu, meslek yüksekokulu mezunu veya meslek lisesi mezunu istihdam etmesi halinde sosyal güvenlik desteği yanında ücret desteği de verilmeye başlanmıştır. Ancak, bu destekten yararlanmak isteyen işverenlerin bu nitelikteki çalışanlara yürürlükteki asgari ücreti en az% 15 üzerinde ücret ödüyor olması temel şarttır. S 5. İşyerinde meydana gelen iş uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve adil çözümünü sağlamak amacıyla yargı öncesi itiraz/uzlaştırma/çözüm sistemi oluşturulacaktı. Oluşturuldu mu? C5. Avrupa Birliği (AB) uzmanları ile birlikte, AB'nin 21.05.2008 tarihli ve 2008/52/AT sayılı Arabuluculuk Direktifini temel alan "iş Uyuşmazlıklarını Çözümleme Yasa Tasarısı" hazırlandı. Yasa kapsamı (hangi iş uyuşmazlıklarını kapsayacağı) ve arabuluculuk kurulu (yapısı ve Çalışma yöntemi) ile ilgili bazı konuları~ netleştirilmesi sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi aracılığıyla paydaşlarla paylaşılacak ve görüşmeler sonrasında Meclise gönderilecektir. Bu amaçla hazırlanan yasa tasarısı ne getiriyor;

 • Çalışan ile işveren arasındaki istihdam ilişkisinden doğan iş uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve uzlaşmacı bir şekilde çözümü için, yargıya alternatif olarak ve yargısal yollara başvuru hakkını ortadan kaldırmaksızın, izlenecek usul ve esaslar belirlenmiştir. 1
 • Bu amaçla 3 (üç) kişiden tarafsız ve bağımsız bilirkişilerden oluşan bir "İş Uyuşmazlığını Çözümleme

Kurulu" oluşturulacak.       1-

 • Kurul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işveren tarafı ve çalışan tarafı örgütlerin temsilcilerden

Oluşacak

 • İş uyuşmazlığı ile ilgili şikâyeti olanlar Mahkemeye gitmeden önce Kurula başvurabilecek.
 • Başvuru ve süreç tamamen ücretsiz olacak
 • İş uyuşmazlığının 30 gün içerisinde çözümlenmesi öngörülüyor.
 • Kurul kararına itiraz eden tarafın karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkemeye başvurması öngörülüyor.

   

 • İtiraz edilmemesi halinde Kurul kararının 30 gün sonunda kesinleşip mahkeme kararı niteliğini alması öngörülüyor.
 • Mahkemeye gidilmesi halinde nihai yargı kararının uygulanması esastır.

S6. Yurttaşlarımızın işe alınma koşulları ve istihdam, iş, ücret ve işten çıkarılma koşullarıdâhilçalışma koşulları ve meslekte yükselmeye ilişkin koşullar ile mesleki eğitime erişim ve meslekte ilerlemede; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, felsefi veya siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, özürlülük, yaş ve benzeri temellere dayanan her tür ayrımcılığa karşı etkili bir şekilde korunmalarını sağlamak ve eşit muamele görme hakkını güvence altına almak amacıyla yasal düzenleme yapılacaktı. Yapıldı mı? "Özürlü" sözcüğünü kullanmaktan tümdünya vazgeçti. Siz ne zaman bunu kullanmaktan vazgeçeceksiniz? C6. Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında AB uzmanları ile birlikte Ayrımcılığın Önlenmesi ile ilgili 4 direktifin iç hukukumuza adaptasyonu ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla oluşturulan, sivil toplum örgütlerinin de katıldığı çalışma grubu bilgilenme ve hazırlık çalışmalarını büyük oranda bitirmiş yasal düzenlemeleri kaleme alma aşamasına gelmiştir. Bu çalışma sonucunda iki yasa tasarısının hazırlanması amaçlanmaktadır. Biri Ayrımcılıkla Mücadeleyi diğeri Kadın ve Erkeğe Eşit Muameleyi düzenleyen iki yasa tasarısı hazırlanacaktır. Ne getiriyor;

 • Kişilerin hak ve özgürlüklerini kullanırken cinsiyet ırk, renk, dil, inanç, etnik köken, felsefi ve siyasi görüşü sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, engelli olma ve yaş temellerinde her türlü ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde korunmalarını sağlama ve eşit muamele görme hakkını güvence altına alacak düzenlemeleri içermektedir.
 • Yasa ile ayrımcı muamele gördüğü iddiasında olan kişilerin başvurabileceği bağımsız bir organ (kurul/kamu denetçisi vb.) oluşturulması öngörülecektir.
 • Organ başvuruları değerlendirecek ve ayrımcı muamele yaptığını saptadığı kamu ve özel dâhil gerçek

veya tüzel kişileri uyaracak ve ayrımcı uygulamanın kaldırılmasını talep edebilecektir.          1 Özürlü sözcüğünün kullanılmasından vazgeçilmesi Bakanlığımızın da önemsediği konulardan biri olup bu amaçla "Özürlüleri Koruma, Rehabilite ve istihdam Yasası'nda yaptığımız değişiklikle Yasanın ismini ve Yasa içerisinde geçen özürlü sözcüğünün engelli sözcüğü ile değiştirilmesi sağlanmıştır. (Bkz. 11.04.2014 sayılı, 88 no'lu Resmi Gazete'de yayımlanan 39/2014 sayılı değişiklik yasası) S7. 2008 yılında ilgili Avrupa Birliği direktifleri ile tam uyumlu olarak çıkarılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulanması için gerekli etkin denetim sisteminin oluşturulmasısağlanacak, güvenli çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak bu hizmetlerin sürekliliği sağlanacaktı. İş kazalarının artarak devam ettiği günümüzde alınacak tedbirler konusunda son durum nedir? C7. Etkin denetim sistemi oluşturulması ile ilgili temel problemimiz yukarıdaki 3'üncü soruya verilen cevap, içerisinde anlatılmıştır. Ancak, buna rağmen daha etkin denetim amacıyla ilgili meslek örgütleri ve odaların işbirliğinde iş güvenliği denetimleri artırılmış, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmüş ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemler Paketi" yürürlüğe konmuştur. (Bkz. http://www.csgb.gov.ct.tr/Yayınlar) 6 maddelik önlemler paketi adım adım uygulanmaktadır. Sosyal Sigortalar sistemine iş güvenliği unsurlarının dâhil edilmesini öngören Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı ile bu alandaki ceza ve yaptırımların artırılmasını öngören İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı hazırlamıştır. Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının sayısının artırılması amacıyla uzmanlık eğitim kursu başlatılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ve bilinçlendirme amacıyla iş Sağlığı ve Güvenliği Afiş yarışması ve Kamu Spotu Kısa Filim yarışmaları düzenlenmiştir.     S8. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksik olan tüzükler hazırlanarak yürürlüğe konacaktı. Hazırlanıp yürürlüğe kondu mu? Kaç adet eksik tüzük bulunmaktadır? İsimleri nelerdir?           ı C8. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksik (aslında eksik yerine geliştirilecek, AB direktiflerine uyumlaştırılacak, detaylandırılacak demek daha doğru olur çünkü İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çalışanların korunması ile ilgili her türlü tedbirin alınmasını zorunlu tutar) tüzüklerin hazırlanması ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar belirli misyon çalışmaları ve çalışma gruplarının direktiflerin iç hukuka aktarımı ile ilgili çalışmaların yapılması şeklinde yürütülmekte olup yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir; Hazırlananlar; -         Patlayıcı Ortamda Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Koşulları Tüzüğü Bakanlar Kurulundan onaylanarak yürürlüğe girdi, (23.03.1994 Tarihli 94/9/AT sayılı direktifle uyumlu) -         İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi (Değişiklik) Tüzüğü Bakanlar Kurulundan onaylanarak yürürlüğe girdi, (Her ülke kendi düzenlemesini yapar, bu konuda direktif yok) . -         Hamile, Yeni Doğum Yapmış veya Emziren Çalışanların İşyerlerinde Sağlık ve Güvenliklerinin Korunması Tüzüğü Bakanlar Kuruluna sunuldu, (19.10.1992 tarih ve 92/85/AET sayılı direktifle uyumlu) Çalışmaları Sürdürülenler; .        . -         Genç Kişilerin işyerinde Korunmasına ilişkin Tüzük (mevcut Genç Kişilerin istihdamı Tüzüğü'nün 22.06.1989 tarihli ve 89/39/AET sayılı direktife uyumu),       1 -         Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Tüzük (22.05.1990 tarih ve 90/270/AET sayılı direktife uyum), -         Çalışanların İşte Sağlık Kabiliyeti Tüzüğü (Yasadaki mevcut kuralın detaylandırılması, 02.06.1989 tarih ve 89/39/AET sayılı direktife uyum),      .         1 -         Çalışanların Titreşimden Kaynaklanan Risklere Maruz Kalmasıyla ilgili Minimum Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tüzük (25.06.2002 tarih ve 2002/44/AT sayılı direktife uyum),       .         1 -         Geçici ve Taşınabilir inşaat Alanlarında Sağlık ve Güvenlik Koşullarına ilişkin Tüzük (mevcut inşaatlarda iş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü'nün 24.06.1992 tarih ve 92/57/AET sayılı direktife uyum), -         Çalışanların İşyerinde Biyolojik Ajanlardan Korunmasına İlişkin Tüzük 18.09.2000 tarih ve 2000/54/AB sayılı direktife uyum), -         Çalışanların İşyerinde Kimyasal Ajanlar, Kanserojen ve Mutajenlerden Korunmasına İlişkin Tüzük (07.04.1998 tarih ve 98/24/AET sayılı direktife, 08.06.2000 tarih ve 2000/39/AT sayılı direktifi, 07.02.2006 tarih ve 2006/15/AT sayılı direktife ve 27.02.2009 tarih ve 2009/161/AT sayılı direktife uyum), S9. Yurtdışından yabancı işgücü ithalinin etkin bir kontrol mekanizmasına tabi olması için gerekli tedbirler alınacak, sektörlerin işgücü ihtiyacının belirlenmesi amacıyla işgücü ihtiyaç analizi yapılacak ve bu analiz doğrultusunda ülkenin ve ilgili işyerlerinin gerçek ihtiyacı dikkate alınarak yabancı işçi istihdamına izin verilecekti. İhtiyaçlar tespit edildi mi? Edildi ise bu rakam kaçtır?Kontrol mekanizması kuruldu mu? C9. İşgücü ihtiyaç analizi ile ilgili olarak 2011 yılında yapılan analizin güncellenmesi ile ilgili çalışmaı1r başlatılmıştır. Raporun hazırlanmasından sonra bu konudaki çalışmalar doğrultusunda yabancı işgücüne olan ihtiyacın azaltılması ve yabancı işgücünün izinlendirilmesinin sınırlandırılması amaçlanmaktadır.     S 10. Yerli işgücü istihdamının özendirilmesi amacıyla, özellikle işsizliğin yoğun olduğu sektörlerde yerli işgücünün istihdamı için teşvik sistemi yürürlüğe konacaktı. Konuldu mu? Konulduysa hangi sektörlerde gerçekleşti? C10. Yerel işgücü istihdamının özendirilmesi amacıyla "Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü” kapsamında     birçok           teşvik yürürlüğe           konmuştur.   Bu      amaçla daha           detaylı          bilgi için http://www.csgb.gov .et. tr/Projeler. aspx Bu proje kapsamında çalışmalar başarı ile sürdürülmektedir. Bu kapsamdaki sosyal güvenlik destekleri sayesinde bu güne kadar toplam 3,500 kişinin özel sektörde istihdamı sağlanmıştır. Bunun yanı sıra kadın ve genç girişimcilere sağlanan sosyal güvenlik desteği sayesinde toplam 193 girişimciye destek sağlanmıştır. S11. İşsizliğin en yoğun olarak görüldüğü toplum grubu olan gençlerin istihdamına teşvik sağlanarak çalışma yaşamına yeni giren gençlerin yeterli iş tecrübesi kazanması sağlanacaktı. Basında bu1 konu ile alakalı bazı girişimlerin başlatıldığına şahit olunuyor. Kaç genç istihdam edildi?Bunların devlete mali yükü ne oldu? C11. http://www.csgb.gov.ct.tr/Projeler.aspx Bakanlık web sitesinden özelde gençlerin genelde yerel işgücünün istihdamına yönelik teşvikleri görebilirsiniz. Yerel istihdamın desteklenmesine yönelik kullanılan fon işyerinde yabancı uyruklu kişi çalıştıra I işverenlerden aylık olarak kesilen %5 oranındaki "Yerli istihdama Katkı Primi"nden oluşturulmakta olup Devletin Genel Bütçesi bu amaç için kullanılmamaktadır. Bir buçuk yıllık sürede toplam 17 milyon TL'lik kaynak yerel işgücünün istihdamının teşviki işin sosyal güvenlik desteği olarak kullanılmıştır. S12. Devlet ihalelerine katılacak firmalar ile yatırım amaçlı devlet teşviki alan firmalar öncelikli olarak yerli işgücüne istihdam sağlamaları yönünde teşvik edilecek ve uygulama sürecinde de yerli işgücünün istihdamının devamlılığı kontrol edilecekti. Teşvik edildi mi? Sonuç alındı mı? C12. Bu konuda Maliye Bakanlığı ve Merkezi İhale Komisyonu ile görüşme ve çalışmalar devam etmektedir. S13. İşsizliğin azaltılması, özellikle yapısalişsizliğin nedenlerinin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yürütülecek, iş arayanların istihdam edilebilirliklerinin artırılabilmesi için meslek danışmanlığı, mesleğe yöneltme hizmetleri geliştirilecek, meslek edindirme kursları ile iş arayanların niteliklerinin ekonominin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesine çalışılacaktı. Ne gibi çalışmalar yürütülmektedir? Meslek edindirme kursu açıldıysa bunlar nelerdir? İşsizlik azaltıldı mı? %8,4 işsizlik oranı az, fazla ya da normal mi? Hedefiniz nedir? C13. İşsizliğin azaltılması amacıyla bir yandan niteliksiz işsizlerin niteliklerinin artırılabilmesi amacıyla ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek eğitimleri düzenlerken diğer yandan yukarıda 11 no’lu cevapta bahsedilen teşvikler yolu ile işsizliğin azaltılmasına çalışılmaktadır. Sorunuzda vermiş olduğunuz %8,4 işsizlik oranı 2013 yılına ait işsizlik oranıdır. 2014 yılı için bu aran %8.3'dür. Ülkemizdeki işsizlik oranının azaltılması Bakanlığımızın hedeflerindedir. Bu işsizleri oluşturan gruplar incelendiğinde erkeklerde işsizlik oranının %6.3, kadınlarda işsizlik oranının% 12.1 ve gençlerde işsizlik oranının %23 olduğu görülür. İşte Bakanlığımız bu nedenledir ki işsizliğin azaltılması ile ilgili genel tedbirler yanında işsizliğin daha yoğum olduğu kadınlar ve gençlere yönelik özel istihdam artırıcı tedbir ve teşvikleri de yürürlüğe koymuştur.     S14. İşgücünün niteliğinin artırılmasının yanında verdiği hizmetlerin kalitesinin artırılması, standartlarının yükseltilmesi amacıyla meslek standartlarının oluşturulması ve çalışma yaşamında mesleki sertifikasyon uygulamasının geliştirilmesine yönelik düzenleme ve çalışmalar yapılacaktı. Meslek standartları oluşturuldu mu? Sertifikasyon uygulanıyor mu? C14. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Tasarının yasalaşması sonrasında sertifikasyon sistemine geçilecektir. S15. Sendikalaşmanın önündeki engellerin tespit edilip kaldırılması için çalışmalar yapılacak, sendikalaşmanın teşvik edilmesi sağlanacaktı. Bu engeller tespit edilip kaldırıldı mı? C15. Sendikaların önündeki engellerin tespit edilip kaldırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu amaçla mevcut Sendikalar Yasası ve Toplu Sözleşme, Grev ve Referandum Yasası'nın daha çağdaş ve ILO ve Ab normlarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu arada Bakanlığımız tarafından yürütülen teşvik uygulamaları kapsamında sendikalı işçi çalıştıran işyerleri için özel teşvikler uygulanmaktadır. S16. Sendikalar ile işveren örgütlerinin bir araya gelerek genel çalışma yaşamı ile sektörlerin özel sorunlarına birlikte çözüm bulmalarına olanak verecek Sosyal Diyalog mekanizması, oluşturulacaktı. Oluşturuldu mu? C16. Sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi" oluşturulmuştur. Bu Mecliste ilgili kamu temsilcileri, işveren örgütleri temsilcileri, çalışan örgütleri temsilcileri ile ilgili sivil toplum temsilcileri ve Üniversitelerden akademisyenler yer almaktadır. S17. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ciddi sorunlar bulunduğunun bilinciyle fırsatlara erişim, kaynakların dağılımı ve hizmetlerden faydalanma gibi temel konularda eşitliğin gözetildiği, çalışma yaşamında cinsiyet temelinde ayrımcılığın önlendiği, kadınların istihdama katılımının teşvik edildiği, kadın işsizliğinin azaltılmasını amaçlayan çalışmalar yanında, medeni ve siyasal haklar, eğitim hakkı, ekonomik haklar ve sağlık hakkı gibi temel konuları içerecek uygulamalar hayata geçirilecekti. Bu hedeflere ulaşma bağlamında yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalar neleri kapsamaktadır? Yukarıdaki cümlede sıralanmış 11 hakkın kaçına erişilmiştir?   C17. Bu amaçla yapılan çalışmalar 3 koldan yürütülmektedir. Birincisi fırsatlara erişim, kaynakların dağılımı ve hizmetlerden faydalanma gibi temel konularda eşitliğin gözetildiği, çalışma yaşamında cinsiyet temelinde ayrımcılığın önlendiği düzenlemeler olup yukarıdaki 6'ncı soruya verilen cevapta anlatıldığı gibi Kadın ve Erkeğe Eşit Muameleyi düzenleyen yasa tasarısı yazım aşamasındadır. Bu tasarı ile Avrupa Birliği'nin 05.07.2006 tarihli ve 2006/54/AT sayılı "istihdam ve Meslek Konularında Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına Dair Direktif' ve 13.12.2004 tarihli ve 2004/113/AT sayılı "Mal ve Hizmetlere Erişimde Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele Direktifi" ile uyum sağlanacaktır. 1 Kadın işsizliğinin azaltılması ile ilgili çalışmalar yukarıdaki 11, 12 ve 13'üncü sorulara verilen cevaplarda anlatılmıştır. 1 Bu kapsamda yapılan üçüncü çalışma medeni ve siyasal haklar, eğitim hakkı, ekonomik haklar ve sağlık hakkı gibi temel konuları içerecek uygulamaların hayata geçirilmesi ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösterecek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası hazırlanmış ve KKTC Meclisince 61/2014 yasa sayısı ile kabul edilmiştir. Dairenin kuruluş çalışmaları seçim yasakları nedeniyle personel istihdamının mümkün olmaması nedeniyle yapılamamış ve bu amaçla çalışmalar yeni başlatılmış olup yılsonundan önce Dairenin faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.       S18. Ülkemiz Sosyal Güvenlik Sistemi mevcut yapısıyla sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Sosyal Sigortalar Fonu'nun açıklarının kapatılması ve mali yapısının iyileştirilmesi için gerekli somut adımlar atılacaktır. Bu amaçla, tüm çalışanların kayıtlı sistem içine alınması, yaygın bir şekilde görülmekte olan eksik prim yatırımlarının önlenmesi, prim ve diğer alacaklara ilişkin tahsilat oranının artırılması gibi uygulamalar hayata geçirilecektir. Aynı zamanda aktif sigortalılarımız ile sigorta emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştırıcı ve aldıkları hizmetin kalitesini artırıcı somut adımlar atılacaktır. Teknoloji kullanımı yaygınlaştırılarak kayıt ve prim yatırma dâhil birçok sosyal sigorta işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak, teknoloji kullanımı konusunda mevcut uygulamalara ilave olarak Sosyal Sigortalar Dairesi'nin sigortalılara yönelik veri tabanı bilgilerinin ilgili diğer kamu kurumları ile paylaşılabilmesi sağlanacaktı. Sosyal Sigortalar Fonu açıkları hükümeti devir aldığınızda kaç paraydı? Şimdi kaç paradır? Eksik prim ödemeleri engellendi mi? Tüm çalışanlar kayıtlı sistem içerisine alındı mı? Alacaklara ilişkin tahsilat oranları arttı mı? Teknoloji kullanımı yaygınlaştı mı? C18. Bu soru kapsamındaki çalışmalarımız adım adım sürdürülmektedir. Sosyal Sigortalar Dairesinin açıkları gerçekte yatırılmayan sigorta primlerinden oluşmakta olup çok büyük miktarı belediyelerin Sosyal Sigortalara olan borçlarından kaynaklanmaktadır. Bakanlığımız önerisi ile belediyelerin borçlarının ödenmesi ve bundan sonra borç oluşmaması için Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısında düzenleme yapılmıştır. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Sosyal Sigortalar üzerinde belediye borçlarından doğan yük peyderpey azalacaktır. 1 Sosyal Sigortaların tahsilat ve sigorta kayıtlarında iyileştirmeler sağlanmıştır. Bu konudaki rakamlar' http://www.csgb.gov.ct.tr/lstatistikler sekmesinde "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yıllık Faaliyet Raporlarında" yıllar bazında inceleyebilirsiniz. Genel toplama bakıldığı zaman Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası aktif sayısı Mart 2013 için 77.334 iken Mart 2014'de ise 79.771 'e yükselmiştir. Aktif sigortalılarımızda, geçen yıla göre, %3.15 artış gerçekleşmiştir. Aynı şekilde Sigorta primi tahsilatları 2013 yılında 536,516,413.-TL'den 2014 yılında 579,549,511.-TL'ye yükselmiştir. Bu da tahsilatlarda yaklaşık %7.5 artışı göstermektedir. Sosyal Sigortalı çalışanların, işverenlerin ve kamu kurumlarının Sosyal Sigortalar Dairesi kayıtlarına elektronik ortamda erişebilmesi için çalışmalar tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur. Eczanelerden sigortalıların aldıkları hizmetlerle ilgili olarak eczacılarla Sosyal Sigortalar Dairesi arasında elektronik ağ oluşturulması ve hizmetlerin hız ve kalitesinin sağlanması çalışmaları son aşamasına gelmiştir. Sosyal Sigortalara kayıt ve prim yatırımlarının elektronik ortamda yapılabilmesi için altyapı çalışmaları devam etmektedir. S19. İhtiyat Sandığı Fonu'nda bulunan birikimlerin en etkin ve verimli şekilde değerlendirilerek nemalandırılması için gerekli tedbirler alınacak, hizmetlerin yürütülmesinde teknoloji kullanımının artırılması için gerekli adımlar atılacaktı. Alındı mı? Nemalandırma sonucu el1e edilen kazançta artış oldu mu? C19. Bilindiği üzere İhtiyat Sandığı 3 sosyal taraftan (İşçi, işveren, devlet) oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Teknolojinin kullanımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yönetim Kurulu ise Fon kaynaklarının doğru değerlendirilmesi yönünde teşvik edilmektedir.     S20. Hükümetimizin her türlü kayıt dışılıkla mücadele hedefi kapsamında, gerek kayıt dışı yabancı işçi çalıştırma, gerekse sosyal güvenlik kurumlarına kayıt yapılmadan işçi çalıştırma ile ilgili olarak etkin bir denetim mekanizması oluşturularak, kayıtsızlığın yarattığı haksız rekabet ve çalışanların mağdur edilmesi önlenecekti. Kayıt dışılık önlendi mi? Bu konuda almayı düşündüğünüz tedbirler nelerdir? C20. Etkin bir denetim mekanizması oluşturmakla ilgili çalışmalar kamudaki personel istihdamı sınırlaması nedeniyle istenilen düzeyde olamamıştır. Ancak mevcut denetim gücünün etkin kullanımı ile ilgili tedbirler ilgili Daireler tarafından alınmıştır. Bunun sonucunda yukarıdaki 18'inci cevapta belirtildiği gibi aktif sigortalı sayısında %3.15 artış olmuştur. Bu rakamın artırılması amacıyla çalışmalarımız sürmektedir. Ayrıca sosyal güvenlik kurumlarına kayıt yaptırmadan işçi çalıştıranlara yönelik cezalar öngören Sosyal Sigortalar (değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. S21. Sosyal hizmetler alanında yaşlı, korunmaya ve desteklenmeye muhtaç yurttaşlar için verilen hizmetlerin kalitesi geliştirilecek, bu alanda hizmet veren kamu - özel bütün kurumların ve işletmelerin denetlenmesi sağlanacaktır. Yaşlılarımız, engelli ve korunmaya muhtaç yurttaşlarımız için verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar başlatılacaktır. Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, suça itilmesini, istismarının önlenmesi için etkin önlemler alınacaktı. Bahsedilen kesimler için bahsedilen önlemler alındı mı? Alınan önlemler nelerdir? C21. Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından verilmekte olan yukarıdaki soru içerisinde hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Yaşlılara hizmet veren kurumlar denetlenmekte, çağdaş hizmet vermeleri için uyarılmaktadırlar. Yaşlılarımız ve engelli ve korumaya muhtaç yurttaşlarımız için verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle engelli yurttaşlarımız için 3 yerde hizmet vere~ Rehabilitasyon Merkezlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, engellilere yönelik güvenle yaşayabilecekleri "Engelsiz Yaşam Evi" projesinin ihale aşamasına gelinmiştir. Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı olarak faaliyet gösteren GADEM (Gençlik Aile Destek ve Eğitim Merkezi) ve ÇOGEM (Çocuk ve Gençlik Merkezi), Nisan 2014 tarihinden itibaren bir çatı altında hizmet vermeye başlamıştır. Bu iki merkeze ek olarak ŞODAM (Şiddet Önleme ve Danışma Merkezi) aynı binada hizmet vermeye başlamıştır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi http://www.csgb.gov.ct.tr/lstatistikler sekmesinde "Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanlığı Yıllık Faaliyet Raporlarında" yıllar bazında Sosyal Hizmetler Dairesi Faaliyet Rapor başlığı altında inceleyebilirsiniz. S22. Kadına karşı her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi için etkin önlemler alınacaktı. Sığınma evleri açılacaktı. Açıldı mı? Çalışmalar ne aşamadadır? On gördüğünüz açılış tarihi" nedir? C22. Sosyal Riskleri Önleme Vakfı ile işbirliği içerisinde bir süre önce hizmet veremez noktaya gelen Kadın Sığınma evinin yeniden hizmete geçmesi sağlanmıştır. Ancak bu konunun hassasiyeti nedeni ile yer konusunda bilgi vermek mümkün değildir. Daha çağdaş ve donanımlı bir sığınma evinin hizmete girmesi için çalışmalar sürmekte olup Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin kuruluş çalışmalarının tamamlanmasını müteakip 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.     S23. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı birimlerin organizasyon yapısı teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve yurttaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi hedefiyle yeniden düzenlenecektir. Organizasyon yapısı düzenlendi mi?   C23. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın günümüz koşullarına cevap verebilecek şekilde yeniden  organizasyonu ve teknolojinin kullanımı konularındaki çalışmalar Bakanlığımız bünyesinde başlatılmış ve sürdürülmekte olup, Bakanlığımız dışındaki nedenlerle Ör: Yeni Kamu Görevlileri Yasası'nın halen yasallaşmış olmaması yeniden organizasyon ile ilgili kuruluş yasalarının hazırlanmasını geciktirmiştir. Teknoloji kullanımı da e-devlet projesinde meydana gelen aksamalar nedeniyle istediğimiz düzeyde gerçekleştirilememiştir.   S24. Çalışma koşullarını düzenleyen İş Yasası, AB müktesebatına tam uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenecekti. Düzenlendi mi? C24. Lütfen Bkz. C3.   S25. İş uyuşmazlıklarının hızlı çözümlenmesini sağlamak amacıyla, Bireysel İş Uyuşmazlıklarını Çözümleme Yasası hazırlanarak yürürlüğe konacaktı. Hazırlandı mı? C25. Lütfen Bkz. C5   S26. İş sağlığı ve güvenliğinin hayati koşul sayıldığı başta inşaat sektörü olmak üzere diğer tüm sektörlerde ve iş yerlerinde iş koşulların AB standartları ölçütünde iyileştirilmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri yürürlüğe konacaktı. Yürürlüğe kondu mu? C26. Lütfen Bkz. C8   S27. Engelli istihdamının teşvik edilmesi ve engellilerin iş gücü piyasasına kazandırılması yönünderehabilitasyon ve özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve ihtiyaçlı vatandaşların ve yaşlı nüfusun rahat bir yaşam sürmesi ve refah düzeyinin artırılması yönünde katkı sağlanması amacıyla sosyal hizmetler ile sosyal yardım ve rehabilitasyon mevzuatında gerekli yasalı düzenlemeler yapılacaktı. Kaç engelli kamu ve özelde istihdam edildi?   C27. 39/2014 sayılı değişiklik yasası ile engellilerin özel sektörde istihdamını özendirici ve teşvik edici düzenleme yapıldı. Değişiklik sonrasında 35 engellinin özel sektörde istihdamı sağlandı. Bütçe kısıtları nedeniyle 2014 yılında Kamuda engelli istihdamı maalesef yapılamamıştır. 2015 bütçe yılı içerisinde sınırı sayıda da olsa Kamuda bir kısım engelli istihdamı hedeflenmiştir. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü'nün uyguladığı mevzuatta değişiklik yapılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.   S28. Toplum yaşamında din, dil, ırk, etnik köken, yaş, özürlülük, cinsiyet, cinsel yönelim vb. her türlü ayrımcılığının önlenmesi ve toplumun her kesiminin sosyal haklarının AB ülkelerinde olduğu gibi eksiksiz şekilde güvence altına alınması amacıyla Ayrımcılığın Önlenmesi Yasası hazırlanarak yürürlüğe konacaktı. Bu yasa ne aşamadadır? C28. Lütfen Bkz. C8    

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları