• BIST 11134.08
 • Altın 2635.976
 • Dolar 33.0928
 • Euro 36.2337
 • Lefkoşa 36 °C
 • Mağusa 37 °C
 • Girne 33 °C
 • Güzelyurt 34 °C
 • İskele 37 °C
 • İstanbul 32 °C
 • Ankara 27 °C

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’na Sorular

Cenk DİLER

Günde bir bakanımıza yazılı olarak HÜKÜMET PROGRAMINDA halka vermiş oldukları vaat ve sözleri hatırlatacak ve cevap bekleyeceğim. 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası, 5nci maddesinin 1nci fıkrasında; “HERKES BİLGİ İSTEME HAKKINA SAHİPTİR.” demektedir. Ne kadar da güzel yazılmış. Az ve öz bir biçimde… Ben da “o” herkesten biri olduğuma göre, soruyor ve cevap bekliyorum: Onuncu soru demeti Başbakan Sayın Özkan Yorgancıoğlu’na: 6 Eylül 2013 tarihli CTP-BG, DP-UG Hükümet Programında vermiş olduğunuz aşağıda sıralamış olduğum sözlerden ve vaatlerden hangilerini gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz?

 1. Anayasa’nın 1. maddesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri arasında yer alan demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkeleri hakiki anlamıyla hayata geçirilecek ve uygulanacaktı. Hayata geçirildi mi? Uygulanıyor mu? Bu konu ile ilgili ne gibi düzenlemeler yapıldı?
 2. Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesi hükümetinizce demokrasinin birinci koşulu olarak değerlendirilmekteydi. Bu konu ile ilgili ne gibi faaliyetler yapıldı?
 3. Basın özgürlüğünün geliştirilip kökleştirilmesi için gerekli her türlü desteğin verilmesi yönünde çalışmalar yapılacak ve basın yayın organlarının devlet olanaklarından eşit ve dengeli biçimde yararlanması sağlanacaktı. Sağlandı mı?
 4. TAK ve BRT Kurumu'nun bağımsız, tarafsız ve demokratik biçimde bütün kesimlerin görüş ve düşüncelerini eşit ve dengeli olarak yansıtması hükümetimizin temel prensibi olacaktı. Oldu mu? Bütün kesimlerin düşünceleri yansıtılıyor mu?
 5. Halkın doğru bilgi alma hakkını ve ifade özgürlüğünü temel alan, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya için meslek örgütlerinin etik ilkelere dair duyarlılıklarının da yükseldiği ve girişimlerinin arttığı bugünlerde Medya Etik Kurulu oluşumu ve meslek örgütlerinin uluslararası örgütlerle temasları ve üyelikleri desteklenecekti. Uluslararası örgütlerle temas yapıldı mı? Üyelik sağlandı mı?
 6. Tüm kamu kurumlarının basına bilgi veren birimleri güçlendirilecek ve şeffaf bir şekilde basının kamuoyu adına bilgiye ulaşma özgürlüğü sağlanacaktı. Hangi kamu kurumlarının basına bilgi veren birimleri güçlendirildi? Alınan tedbirler nelerdir?
 7. Radyo ve TV'lerin yaşamakta olduğu frekans sorununun giderilmesine yönelik olarak düzenlemeler yapılacaktı. Devlet yetkililerinin yurt dışı seyahatlerini izleme konusunda basın görevlilerinin objektif kriterler dikkate alınarak dönüşümlü katılımları sağlanacaktı. Frekans düzenlemesi yapıldı mı? Basın mensuplarının yurt dışı seyahat izlemeleri adilane bir şekilde yapılmakta mıdır?
 8. Anayasa’nın değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar derhal başlatılacak ve katılımcı bir anlayışla sürdürülecektir. Meclis’te üzerinde uzlaşılacak tüm değişiklikler Haziran 2014’te yapılacak mahalli idare seçimleriyle eş zamanlı olarak referanduma götürülecekti. Diğer maddeler üzerinde uzlaşılamadığı takdirde Anayasa’nın 81. ve 162. maddeleriyle ilgili değişiklikler hükümetimizce Haziran 2014’te referanduma sunulacaktı. Referanduma gidilip tam bir başarısızlık sergilendi. Anayasa Değişiklik çalışmaları devam edecek mi? Herhangi bir tarih öngörülüyor mu? 81. Ve 162. Madde ile ilgili sözünüzle ilgili ne söyleyeceksiniz?
 9. Yasama dokunulmazlığının, tutuklama yasağı korunarak, siyasal faaliyetlerle ilgili yargılamalar hariç kaldırılması hakkında herhangi bir çalışmanız oldu mu?
 10. Temel haklarla ilgili düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değiştirilmesi,
 11. Ombudsman ve Sayıştay ile ilgili düzenlemelerin bu kurumların güçlendirilmesi, daha da işlevselleştirilmesi ve daha da bağımsız hale getirilmesi için değiştirilmesi.

 

 1. Yargı ile ilgili düzenlemelerin, adil, makul sürede yargılama, uzmanlaşma ve idareye karşı dava açılmasının ve idarenin yargı yoluyla denetlenmesinin kolaylaştırılması ilkeleri çerçevesinde değiştirilmesi.
 2. Eşitlik ilkesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce kabul edilen ayrımcılık yasağı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi.
 3. Memurların siyaset yasağının kaldırılması.
 4. Kadın haklarının, çocuk haklarının, engelli haklarının Anayasa’da açıkça ve modern gelişmelere uygun biçimde düzenlenmesi.
 5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini iddia edenlere Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının tanınmasını sağlayacak değişikliklerin yapılması.
 6. Geçici 10. maddenin kaldırılması için vermiş olduğunuz sözleri gerçekleştirmek için planlanan bir eylem planınız var mı? Herhangi bir zaman öngörünüz var mı? Hükümet ettiğiniz ileriki günlerde yeni bir değişiklik girişiminde bulunacak mısınız?
 7. Meclis İçtüzüğü altı ay içerisinde Meclis çalışmalarının etkililiğinin, verimliliğinin ve şeffaflığının sağlanması amacıyla değiştirilecektir (Başarıyla sonuçlandırıldığı biliniyor).
 8. Siyasal partilerin gelir ve giderlerinin Sayıştay’ın yardımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesini sağlayacak yasal düzenleme altı ay içinde yapılacaktı. 6 ay çoktan geçmesine rağmen yapılmamıştır. Ne zaman yapmayı planlıyorsunuz? Bu konuda bir çalışmanız oldu mu?
 9. Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın altı ay içerisinde değiştirilmesi ve KKTC’nin tek seçim bölgesi olarak kabul edilmesi sağlanacaktı. 6 ay çoktan geçmesine rağmen bu sözünüzü tutmadığınız bilinmektedir. Ne zaman yapmayı planlıyorsunuz? Bu konuda bir çalışmanız oldu mu?
 10. Siyasal Partiler Yasası değiştirilerek partilerinden istifa eden milletvekillerinin bir sonraki seçime kadar bağımsız kalması, bakan, komite başkanı olmasının ve yeni parti kurarak hükümete girmesinin engellenmesi sağlanacaktı. Sağlanmadı. Ne zaman sağlamayı öngörüyorsunuz?
 11. Sayıştay Yasası, Sayıştay’ın özerkliğini ve denetim yetkilerini güçlendirecek biçimde değiştirilecekti. Bu konuda çalışmaların son durumu nedir?
 12. Tarafsız ve bağımsız bir kişinin en kısa sürede Ombudsman olarak atanması ve Ombudsman Yasası’nın değiştirilerek kurumun işlevselleştirilmesi sağlanacaktı. Ne Ombudsman atandı ne de yasası değiştirildi. Bu konuda girişiminiz oldu mu?
 13. İş Mahkemeleri’nin, Ticaret Mahkemeleri’nin ve Çocuk Mahkemeleri’nin kurulması için en kısa sürede çalışma başlatılacaktı. Başlatıldı mı? “Kısa süre” tabirinden anlaşılması gereken nedir?
 14. Sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarının ILO sözleşmeleri çerçevesinde geliştirilmesi sağlanacak ve teşvik edici düzenlemeler yoluyla bu hakların özel sektör çalışanları tarafından da kullanılabileceği koşullar oluşturulacaktı. Sağlandı mı?
 15. Çevre Yasası değiştirilerek ihmalde bulunmak suretiyle çevrenin kirletilmesine sebebiyet verenlerin cezalandırılacakları düzenlemeler hayata geçirilecekti. Değiştirildi mi?

 

 1. Mevzuatta var olan ayrımcılığa ilişkin hükümlerin tümünün ayıklanması hedeflenirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kota uygulamaları da değerlendirilmek üzere gerekli düzenlemeler yapılacak ve eşitlik anlayışının toplumun tüm kesimlerince kabulü için gerekli çalışmalar başlatılacak ve engellilerin önüne engel olarak çıkan düzenleme ve uygulamalar ortadan kaldırılacaktı. Yapılan faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz? Hükümler ayıklandı mı?
 2. Yabancı işçi sayısını azaltacak ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı önleyecek düzenlemeleri getirmeyi ve bu düzenlemeleri ihlal edenlerin cezalandırılmasının sağlanmasını hedeflerken, ülkede çalışan yabancı işçilere yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele edilecek ve yabancı işçilerin insan haklarına aykırı, gayri insanî koşullarda çalıştırılması engellenecekti. Engellendi mi?
 3. İşgücü teminiyle ilgili bürokratik süreç gözden geçirilecek ve daha etkin ve verimli bir hale getirilecekti. Getirildi mi?
 4. Bilişim suçlarını düzenleyen bir yasa hazırlanacaktı. Hazırlandı mı?
 5. Bu programda öngörülen yasa ve Anayasa değişikliklerinin hazırlanması amacıyla Meclis’te özel bir komite kurulacaktı. Kuruldu ama başarılı olamadı. Yeniden kurulması düşünülüyor mu?

AB’ye uyum çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, kamu yönetimi reformunun hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Bu çerçevede kamu personel sisteminin verimliliğini artırma, liyakate dayalı yönetim anlayışını getirme ve kamu yönetiminde müşavirlik sistemini sonlandırma hedefiyle AB’deki iyi uygulamalar esas alınarak hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Taslağı gözden geçirilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak hayata geçirilecekti. Geçirildi mi?

 1. Bununla eş zamanlı olarak, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun şeffaf, adil ve etkin çalışabilecek bir yapıya kavuşturulması yönünde gerekli yasal değişiklikler yapılacaktı. Yapıldı mı?
 2. Kamu yönetimi reformu kapsamında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yapısı güçlendirilecekti. Bu bağlamda, kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk çatışmaları ile bir takım mükerrerliklerin ortadan kaldırılması için, Daire ve hizmet birimlerine ait yürürlükteki kuruluş, görev ve çalışma esasları yasaları yeniden gözden geçirilerek düzenlenecekti. Güçlendirildi mi? Düzenlendi mi?
 3. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kompozisyonunun değiştirilmesine ilişkin yeni bir yasa, altı ay içerisinde Meclis’ten geçirilecekti. Kamu reformunun ülkemiz şartlarına en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayacak çalışmalar derhal başlatılacak ve bu çerçevede Kamu Görevlileri Yasası bir yıl içerisinde Meclis’ten geçirilecekti. 6 ay da 1 yıl da geride kaldı. Bu vaadinizi ne zaman yerine getireceksiniz?
 4. Merkez Bankası’nın yönetimi doğrudan doğruya KKTC yetkili makamları tarafından atanacaktı. Bu konuda önünüzde engel olmadığı yasal mevzuat incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. KKTC Vatandaşı bir Kıbrıslı Türk Merkez Bankası Müdürü ne zaman olacaktır?
 5. Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun yaşama geçmesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı’nın KKTC yurttaşlarından olması ve polisin özerk, tarafsız, hukuka ve sivil otoriteye bağlı bir zeminde şekillenmesi sağlanacaktı. Bu konuda yapmış olduğunuz herhangi bir temas ve çalışma var mı? Sivil Savunma Teşkilat Yasası’nı neden uygulayıp başkanını KKTC Vatandaşlarından atamıyorsunuz?
 6. Polis nakil tüzüğü gözden geçirilecek ve bilgi, liyakat ve kıdem unsurları gözetilerek Polis Yasası yeniden düzenlenecekti. Düzenlendi mi?
 7. Ceza Yasası değiştirilerek, rüşvet, görevi ihmal, suiistimal, yolsuzluk gibi suçlar, cezalarının artırılması ve milletvekilleri tarafından işlenen benzer fiillerin de bu kapsama alınması gözetilerek yeniden düzenlenecekti (Düzenlendiği biliniyor).
 8. Geçici memur statüsü kaldırılacak ve yeni geçici memur atanmayacaktı. Zorunlu hallerde geçici memur ihtiyacı, Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılacak değişiklikler çerçevesinde sözleşmeli personel statüsü aracılığıyla karşılanacaktı. Uygulanıyor mu?
 9. Bugüne kadar atanan geçici memurlardan atamaları hukuka aykırı biçimde yapılmış olanların görev süresi hiçbir şekilde uzatılmayacaktı. Uzun süreden beridir geçici statüsünde çalışanların durumları gözden geçirilerek gereken tedbirler alınacaktı. Uzatılmayan memur var mı? Gereken tedbirler alındı mı?
 10. Geçmiş hükümetler döneminde yapılan hukuka aykırı işlemlerin geri alınması ve kamu görevlileri tarafından işlenmiş suçların savcılığa havale edilmesi için özel bir çalışma komitesi kurulacaktı. Kuruldu mu? Çalışıyor mu? Herhangi bir tespite ulaşıldı mı? Yargıya havale edildi mi?

Yukarıdaki soruları bakanlığa yazılı olarak da göndereceğim. 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde ve yasal süresi içerisinde cevabınızı bekliyorum. Cevaplarınızı kamuoyu ile de paylaşacağım. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.  

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları