• BIST 11064.85
 • Altın 2559.282
 • Dolar 33.0331
 • Euro 35.9507
 • Lefkoşa 24 °C
 • Mağusa 26 °C
 • Girne 26 °C
 • Güzelyurt 23 °C
 • İskele 26 °C
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 22 °C

Cenk Diler sordu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yanıtladı

Cenk DİLER

56 sayfa ve 403 vaatten oluşan CTP-DP Hükümet Programı'ndaki sorular, her bakanlığın ilgi alanlarına göre ayrılarak bakanlıklara tarafımızdan bir süre önce gönderilmişti. 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Yasası tahtında tarafımıza gönderilen cevapları sizlerle paylaşıyoruz. 21 aya yaklaşan hükümet süresinde, yapılan ve yapılamayan vaatler puanlandırılarak her bakanlığın İCRAAT KARNESİ'Nİ sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İlk cevap, normal süresi içerisinde(15 iş günü) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan tarafımıza ulaştırılmıştır. Ciddiyetle ve ayrıntılı olarak verilen cevaplar için bakanlığa teşekkürü bir borç biliriz. Cenk Diler. S1. Tüm yurttaşların eşit işe erişim hakkı gözetilerek insanca, çağımıza uygun yaşamasını sağlayacak yeterli bir işe sahip olması, çağdaş çalışma koşullarında çalışması ve sosyal güvenlik hakkına sahip olması için etkin çalışma yapılacaktı. Bu çalışmalar başlandı mı? Başlandı ise yapılanlar nelerdir! Sonuçta eşit işe Erişim HAKKI sağlanabildi mi? KIBTEK istihdamları da bu Eşit işe ERiŞiM HAKKI kapsamında mı?   C1. Yukarıdaki 1 'inci soru olarak belirtilenler genelde Hükümetin özelde ise Bakanlığımızın hükümet dönemi sonuna kadar ulaşmayı amaçladığı hedefleri ifade etmektedir. Beş yıllık hükümet dönemi içerisinde bu amaca ulaşmak için yapılması öngörülen çalışmalar ve bu amaçla bir buçuk yıllık sürede yapılan çalışmalar aşağıda konu ile ilgili soruların cevaplarında anlatılmaktadır. Bu gün itibarı ile kamu kurumları ile KİT'lere yapılacak istihdamlar kendi özel yasaları ve mevzuatı ile düzenlenmiş olup Bakanlığımız sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Ancak, yapılması öngörülen yeni düzenlemedeki ilke ve kuralların tüm kamu kurumları ve KİT'ler için de geçerli olması hedeflenmektedir.   S.2 Çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemelerde Avrupa Birliği (AB) normları ve Uluslararası Çalışıma Örgütü (ILO) konvansiyonları ile tam uyumun sağlanması hedeflenecek ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda çalışanların örgütleri ile işveren örgütleri arasında sosyal diyalog mekanizmalarının 1 geliştirilmesi teşvik edilecekti. Bu TAM UYUM sağlandı mı? UYUM mekanizmaları geliştirilirdi mi?   C2. Bu soru içeriği de Hükümetin ve Bakanlığımızın hükümet dönemi sonunda ulaşmayı amaçladığı çalışm9 yaşamı ile ilgili yasal düzenlemeleri ifade etmektedir. Dört yıllık hükümet dönemi içerisinde bu amaca ulaşmak için yapılması öngörülen çalışmalar ve bu amaçla bir buçuk yıllık sürede yapılan çalışmalar aşağıda konu ile ilgili soruların cevaplarında anlatılmaktadır.   S3. Çalışma yaşamının standartlarını (asgari şartları) belirleyen temel yasa olan İş Yasası Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uygun olarak yeniden düzenlenecek ve çalışanlar için bu yasal düzenlemeye uygun çalışma koşullarının yaratılması amacıyla daha etkin denetim sistemi oluşturma yanında işveren örgütleri ile birlikte yapılacak bilgilendirici ve uyarıcı çalışmalarl1 çalışma yasalarına uyan çalıştırma kültürünün geliştirilmesine çalışılacaktı. Yasa AB müktesebatına uygun hale getirildi mi? Denetim sistemi etkin hale getirildi mi? Kültürü geliştirildi mi?   C3. Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında AB uzmanları ile birlikte çalışma yaşam ile ilgili 6 AB direktifini içerecek şekilde iş Yasa Tasarısı hazırlandı. Yasa Tasarısı ile ilgili olarak Başsavcılı~ ve Merkezi Mevzuat Dairesi'nden görüş alındı. Görüşlere uygun düzeltmeler yapılıyor. Daha sonra paydaşlarla paylaşılacak ve görüşmeler sonrasında Meclise gönderilecektir. Ne getiriyor;

 • Çalışma saatleri ve fazla çalışma,

(over-time) yıllık ücretli izinler ve hamilelik izni ile ilgili süreler ve kullanım şekilleri AB direktiflerine uyumlu hale getirildi, (04.11.2003 tarih ve 2003/88/AT sayılı AB direktifi ile tam uyum) 1

 • Kısmi Zamanlı (Part-Time) çalışma

düzenlemesi ile AB direktiflerine uyum. (15.12.1997 tarih ve ~7/81/AT sayılı AB direktifi ile tam uyum) 1

 • İşyerinin Kapanması ve toplu işten

çıkarmalarda uygulanacak kurallar çalışanların hakları korunacak şekilde AB direktifi ile uyumlu hale getirildi. (20.07.1998 tarihli 98/59/AT sayılı AB direktifi ile tam uyum)

 • İşyerinin devri halinde çalışanların

haklarını düzenleyen kurallar AB direktifi ile uyumlu hale getirildi (12.03.2001 tarih ve 2001/23/AT sayılı AB direktifi ile tam uyum)

 • Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların

istismarını önleyici kurallar AB direktifi ile uyumlu hale getirildi. (28.07.1999 tarih ve 1999/70/AT sayılı AB direktifi ile tam uyum)

 • İşverenlerin hizmet akdi veya iş ilişkisinde

uygulanacak kurallar hakkında çalışanları bilgilendirmesorumluluğu ile ilgili kurallar AB direktifi ile uyumlu hale getirildi. (14.11.1991 tarihli ve 91/533/AT sayılı AB direktifi ile tam uyum) Çalışma yaşamının denetimi ile ilgili dairelerimizin denetim bölümlerinin güçlendirilmesi amacıyla personel istihdamı maalesef kamuya personel istihdamındaki kısıtlamalar nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Ancak, mevcut denetim gücü ile denetimlerin artırılması amacıyla bir takım tedbirler alınmıştır. Örneğin; 2014 yılında yapılan işyeri denetimi (teftiş) sayısı 2013 yılına göre yaklaşık %25 oranında artırılmıştır. 2013 yılında yapılan toplam teftiş sayısı 4,471, 2014 yılında yapılan toplam teftiş sayısı 5,476'dır. 1.Çalışma kültürünün geliştirilmesi hükümet dönemi süresince yapılacak yasal ve idari düzenlemelerle ve farkındalık çalışmaları ile ulaşılacak bir hedeftir. Amaçlarımıza ulaşmamız oranında çalışma kültürünün geliştirilmesi de sağlanacaktır.   S4. Çalışanlara verilebilecek en düşük ücret olan Asgari Ücretin genel ücret olarak uygulanmasına son verilmesi için özel sektörde kurumsallaşmaya önem verilerek performans, nitelik ve kıdeme bağlı ücret düzenlemesine gidilmesi teşvik edilecekti. Edildi mi? Bu çalışmanın neresindeyiz?   C4. Asgari Ücretin genel ücret olarak uygulanmasına son verilmesi için iki yönlü bir politikayı hayata geçiriyoruz. Bir taraftan Asgari Ücret Yasası'nda değişiklik taslağı hazırlanmış ve işyerlerinde belirli bir süre çalışanların, ücretinin Asgari Ücretin üzerinde olması ve nitelikli mesleklerde Asgari Ücret üzerinde bir ücretin ödenmesi için değişiklik önerileri yapılmıştır. Bu amaçla hazırlanan Asgari Ücretler (Değişiklik) Yasa Taslağı çalışan ve işveren örgütleri, ilgili kamu kurumları ve üniversite temsilcilerinden oluşan Çalışma ve Sosyal Güvenilir Danışma Meclisinde görüşülmeye ve tartışılmaya başlanmıştır. Diğer yandan Bakanlığımız tarafından "Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü" kapsamında yerel işgücü istihdam eden işverenlere üniversite mezunu, meslek yüksekokulu mezunu veya meslek lisesi mezunu istihdam etmesi halinde sosyal güvenlik desteği yanında ücret desteği de verilmeye başlanmıştır. Ancak, bu destekten yararlanmak isteyen işverenlerin bu nitelikteki çalışanlara yürürlükteki asgari ücreti en az% 15 üzerinde ücret ödüyor olması temel şarttır.   S 5. İşyerinde meydana gelen iş uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve adil çözümünü sağlamak amacıyla yargı öncesi itiraz/uzlaştırma/çözüm sistemi oluşturulacaktı. Oluşturuldu mu?   C5. Avrupa Birliği (AB) uzmanları ile birlikte, AB'nin 21.05.2008 tarihli ve 2008/52/AT sayılı Arabuluculuk Direktifini temel alan "iş Uyuşmazlıklarını Çözümleme Yasa Tasarısı" hazırlandı. Yasa kapsamı (hangi iş uyuşmazlıklarını kapsayacağı) ve arabuluculuk kurulu (yapısı ve Çalışma yöntemi) ile ilgili bazı konuları~ netleştirilmesi sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi aracılığıyla paydaşlarla paylaşılacak ve görüşmeler sonrasında Meclise gönderilecektir. Bu amaçla hazırlanan yasa tasarısı ne getiriyor;

 • Çalışan ile işveren arasındaki istihdam

ilişkisinden doğan iş uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve uzlaşmacı bir şekilde çözümü için, yargıya alternatif olarak ve yargısal yollara başvuru hakkını ortadan kaldırmaksızın, izlenecek usul ve esaslar belirlenmiştir. 1

 • Bu amaçla 3 (üç) kişiden tarafsız ve

bağımsız bilirkişilerden oluşan bir "İş Uyuşmazlığını Çözümleme Kurulu" oluşturulacak. 1-

 • Kurul Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı, işveren tarafı ve çalışan tarafı örgütlerin temsilcilerden Oluşacak

 • İş uyuşmazlığı ile ilgili şikâyeti

olanlar Mahkemeye gitmeden önce Kurula başvurabilecek.

 • Başvuru ve süreç tamamen ücretsiz

olacak

 • İş uyuşmazlığının 30 gün içerisinde

çözümlenmesi öngörülüyor.

 • Kurul kararına itiraz eden tarafın

karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkemeye başvurması öngörülüyor.

 • İtiraz edilmemesi halinde Kurul kararının

30 gün sonunda kesinleşip mahkeme kararı niteliğini alması öngörülüyor.

 • Mahkemeye gidilmesi halinde

nihai yargı kararının uygulanması esastır.   S6. Yurttaşlarımızın işe alınma koşulları ve istihdam, iş, ücret ve işten çıkarılma koşullarıdâhilçalışma koşulları ve meslekte yükselmeye ilişkin koşullar ile mesleki eğitime erişim ve meslekte ilerlemede; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, felsefi veya siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, özürlülük, yaş ve benzeri temellere dayanan her tür ayrımcılığa karşı etkili bir şekilde korunmalarını sağlamak ve eşit muamele görme hakkını güvence altına almak amacıyla yasal düzenleme yapılacaktı. Yapıldı mı? "Özürlü" sözcüğünü kullanmaktan tümdünya vazgeçti. Siz ne zaman bunu kullanmaktan vazgeçeceksiniz?   C6. Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında AB uzmanları ile birlikte Ayrımcılığın Önlenmesi ile ilgili 4 direktifin iç hukukumuza adaptasyonu ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla oluşturulan, sivil toplum örgütlerinin de katıldığı çalışma grubu bilgilenme ve hazırlık çalışmalarını büyük oranda bitirmiş yasal düzenlemeleri kaleme alma aşamasına gelmiştir. Bu çalışma sonucunda iki yasa tasarısının hazırlanması amaçlanmaktadır. Biri Ayrımcılıkla Mücadeleyi diğeri Kadın ve Erkeğe Eşit Muameleyi düzenleyen iki yasa tasarısı hazırlanacaktır. Ne getiriyor;

 • Kişilerin hak ve özgürlüklerini kullanırken

cinsiyet ırk, renk, dil, inanç, etnik köken, felsefi ve siyasi görüşü sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, engelli olma ve yaş temellerinde her türlü ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde korunmalarını sağlama ve eşit muamele görme hakkını güvence altına alacak düzenlemeleri içermektedir. DEVAMI  

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları