• BIST 8333.14
 • Altın 1618.336
 • Dolar 27.5609
 • Euro 29.0315
 • Lefkoşa 27 °C
 • Mağusa 27 °C
 • Girne 28 °C
 • Güzelyurt 25 °C
 • İskele 27 °C
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 20 °C

Bb. Yrd., Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Sayın Serdar Denktaş’a,

Cenk DİLER

Günde bir bakanımıza yazılı olarak HÜKÜMET PROGRAMINDA halka vermiş oldukları vaat ve sözleri hatırlatacak ve cevap bekleyeceğim. 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası, 5nci maddesinin 1nci fıkrasında; “HERKES BİLGİ İSTEME HAKKINA SAHİPTİR.” demektedir. Ne kadar da güzel yazılmış. Az ve öz bir biçimde… Ben da “o” herkesten biri olduğuma göre, soruyor ve cevap bekliyorum: Sekizinci soru demeti, Bb. Yrd., Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş’a; 6 Eylül 2013 tarihli CTP-BG, DP-UG Hükümet Programında vermiş olduğunuz ve aşağıda sıralamış olduğum sözlerden ve vaatlerden hangilerini gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz? Gerçekleşmeyenlerin durumu nedir? EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA  

 1. KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2013-2015 Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün KKTC ekonomisinin canlandırılmasına yönelik olarak değerlendirilmesi için çalışma yürütülecektir.
 2. Rekabet Kurulu ile ilgili mevzuat değiştirilerek kurumun özerkliği ve işlevselliği güvence altına alınacaktır.
 3. Özelleştirme Yasası gözden geçirilecek, Özelleştirme Yasası’nda tekelleşmeye yol açacak özelleştirmenin yasak olduğu açıkça düzenlenecektir.
 4. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması hedeflerine bağlı olarak KIB-TEK’in özerkleştirilerek yeniden yapılandırılmasını sağlayacak yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.
 5. Ercan, AKSA, KTHY ve DAİ-DAK konusunda araştırma başlatılacaktır. Ercan, AKSA ve DAİ-DAK ile ilgili sözleşmelerin ve bu sözleşmelerin hazırlanma süreçlerinin hukuka uygunluğunun ve yapılan sözleşmelere uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi için bir komisyon kurulacak ve komisyon çalışmaları doğrultusunda, hukuka aykırılığın tespit edilmesi durumunda, ülke ekonomisine zarar vermeyecek biçimde tek yanlı fesih işlemleri yapılacaktır.
 6. Yeniden Yapılandırma Yasası, Faiz Yasası ve İcra-İflas’a ilişkin düzenlemeler, bir paket halinde ivedi olarak hazırlanacak, İpotekli Mal Satış Tüzüğü’nün uygulanmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.

EKONOMİ  

 1. Güçlü, sürdürülebilir, özü ile uyumlu, doğal kaynakları ile desteklenen, çevre ve dünya ekonomileri ile sağlıklı ve mütekabil bağlantılara dayalı ekonomik model oluşturulacaktır.
 2. Özel sektör ve paydaşların katılımı ile yeni bir stratejik planlama yapılacaktır. Dünya’daki eğilimler ve özel sektörün gelişimi dikkate alınarak, ülkemizin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve yüksek katma değerli sektörler desteklenecektir.

Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Tüketicinin Korunması, Ürün Güvenliği ve Malların Serbest Dolaşımı” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:

 1. Tüketicilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sağlık ve güvenliğinin korunması, güvenli ürünlerin sunulması ve tüketicilerin zararlarının tazmin edilmesi amacıyla Tüketicileri Koruma Yasası’nın AB mevzuatına uyumunun sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.
 2. Tüketicileri Koruma Yasası altında çıkarılan tüzükler titizlikle uygulanacak ve uygulamanın güçlendirilmesi için Ticaret Dairesi bünyesinde Tüketici Hakları Birimi’nin oluşturulması için teşkilat yasasında gerekli yasal değişiklik yürürlüğe konacaktır.
 3. Piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri ve güvenlik gereklerini, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat kontrollerini, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını, uygunsuzluk halinde alınacak önlemleri, bu konularda yapılacak bildirimleri ve oluşturulacak olan organların görev ve yetkilerini düzenleyecek olan AB’ye uyumlu Ürün Güvenliği Yasa Taslağı yürürlüğe konacaktır.
 4. Ticaretin geliştirilmesi ve standartların yükseltilmesi amacıyla Malların Serbest Dolaşımı kapsamında AB mevzuatına uyum çalışmaları yürütülecektir.

AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Şirketler Hukuku” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:

 1. Ekonomide kayıt dışılığın önüne geçmek yönünde atılacak adımlara eş zamanlı olarak mevcut muhasebe ve denetleme standartlarının AB standartlarına yükseltilmesi sağlanacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için hazırlanan Muhasebe ve Denetim Meslek Mevzuatı yürürlüğe girecektir.
 2. Şirket kurulumları, satın almaları, birleşmesi, bölünmesi ve denizaşırı şirketler konularına ilişkin AB mevzuatına uyumlu yeni düzenlemelerin getirilmesi amacıyla Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın AB mevzuatına uyum çalışmaları yürütülecektir ve hazırlanan yeni düzenlemelerin uygulanması için Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Otomasyon Projesi tamamlanacaktır.
 3. AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Fikri Mülkiyet Hakları” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:
 4. Ülkemizde elektronik ortamda veya başka türlü üretilen her türlü görsel, işitsel, basılı ve her türlü fikri eserin telif haklarının korunmasına yönelik gerekli yasal ve idari çalışmalar AB Müktesebatına uyumlu bir şekilde tamamlanacaktır.
 5. Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin önemli bir parçası olan Patentler konusunda da gerekli yasal ve idari çalışmalar AB Müktesebatına uyumlu bir şekilde tamamlanacaktır.

AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Rekabet Politikaları” başlığı altında şu hedef hayata geçirilecektir:

 1. Rekabet Kurumu’na işlerlik kazandırarak piyasada rekabeti kısıtlayacak ortamların giderilmesi, rekabeti önleyici uygulamaların araştırılması, soruşturulması ve gerekli durumlarda bu uygulamaların durdurulması ile yaptırım uygulanması sağlanacaktır.
 2. Hükümetimiz, ihracatı desteklemek ve artırmak için Kalkınma Bankası’nın İhracat Bankası (Eximbank) yetkilerini üstlenmesini sağlayacaktır.
 3. Ekonomide verimliliği ve rekabeti artıracak ve üretim potansiyelimizin tam olarak kullanımını sağlanacaktır. Bu reformlar, tüm toplum kesimlerinin katılımı ile toplumsal barış ve uzlaşı içerisinde ülke koşulları dikkate alınarak süratle hayata geçirilecektir.
 4. Yeni pazarlara ulaşmak için pazarlama teşvik sistemi uygulanacaktır.
 5. Özel sektörün markalaşma yönündeki çalışmaları özendirilecek ve teşvik edilecektir.
 6. İhracatçı firmaların en önemli girdilerini oluşturan enerji, istihdam ve haberleşme giderleri düşürülecek, ihracatçılarımızın rekabet gücü arttırılacaktır.
 7. İstihdam yaratan, teknolojik gelişmeyi hızlandıran, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltan etkin bir teşvik sistemi kurulacaktır.
 8. Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu, düşük faizli finansmana erişim kolaylaştırılacaktır.
 9. Hammaddesi tamamen yerli üretim olan ürünlerin ithalatı yeniden düzenlenecektir.
 10. Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ile ilgili çalışmalar geliştirilecektir.
 11. Sektörel ve bölgesel bazda, firmaların kümelenmelerini sağlayacak organize sanayi bölgeleri ve teknopark uygulamaları yaygınlaştırılacak, hâlihazırda var olan bölgelerin altyapıları geliştirilecektir.
 12. Sanayileşmede, kurumsal sosyal sorumluluk, insan ve çevre faktörleri hassasiyet ile ele alınıp desteklenecektir.
 13. AB gümrük birliğinde olan ülkeler ile serbest ticaretin geliştirilmesini sağlayacak tüzüklerin hazırlanması için gerekli mekanizmaların hayata geçirilmesi hedeflenir.
 14. KKTC’nin sınır ötesi ticarette avantajlı ülke konumuna gelmesini sağlamak amacıyla “Kuzey ile Güney Arasındaki Ticaret Kaymasının Analizi ve Kuzey için Politika Önerileri” araştırma raporu da dikkate alınmak suretiyle “Sınır Ötesi Ticaret Stratejisi Eylem Planı” hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır.
 15. İşletmelerin fiziki, teknolojik ve üretim altyapılarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 16. KOBİ stratejileri, ürün ve işletme kalitesi artırıcı, pazarlama anlayışını geliştiren ve yatırımları planlı bir şekilde yönlendirebilecek şekilde düzenlenecektir.
 17. Reel Sektör Danışma Kurulu iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için etkin ve aktif rol üstlenecektir.
 18. Yenilikçiliğin geliştirilmesine yönelik programların hazırlanarak etkin bir biçimde uygulanması amacı için ilgili Bakanlık bünyesinde AR-GE birimlerinin kurulması hedeflenecektir.

SPOR  

 1. Ülkede mevcut olan gençlik merkezleri çeşitlendirilecek, geliştirilecek ve KKTC geneline yaygınlaştırılacaktır.
 2. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan gençlik ile ilgili protokolün etkin bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
 3. Gençlik Kurultayı’nda alınan tavsiye kararları dikkate alınarak icraat yapılacaktır.
 4. Gençler için çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenerek gençlerin sportif ve kültürel gelişimlerinde etkili olabilecek faaliyetler düzenlenerek fırsat eşitliğine katkı yapılacaktır.
 5. Ülke gençliğinin yurtiçi ve özellikle yurtdışındaki faaliyetlere katılması desteklenerek yurtdışı açılımlarına olanak yaratılacaktır.
 6. Mevcut tesisler yeniden düzenlenerek eksiklikleri giderilecek ve çağdaş hale getirilecektir. Bunun yanında ihtiyaca göre yeni spor tesisleri inşa edilerek sporun hizmetine sunulacaktır.
 7. Ülkemizde aktif sporcu gençlik dışında, halkımızın genel olarak sağlıklı spor yapabileceği tesisler de yetersizdir. Her bölgede, her yaşta insanımızın, özellikle çocuklarımızın tüm yıl boyunca spor yapabilecekleri ve ülkemizde bir ilk olacak olan “halk için spor kompleksleri”nin yapılmasına ve bu yönde özel programların geliştirilmesine öncülük yapılacaktır.
 8. Performans sporlarının temel altyapısını oluşturan okul sporları gelinen süreçte yok olma noktasına gelmiş olduğundan dolayı, gençliğimiz arzulanmayan kötü alışkanlıklara eğilimi önlenecektir. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile spor federasyonlarımızla istişare edilerek gerekli yasal düzenlemeler yanında, teşvik ve maddi destek de sağlanarak, okullarımızın sportif faaliyetlere olan ilgisinin yeniden kazandırılması sağlanacaktır.
 9. Federasyonların güçlendirilmesi amacıyla mevcut spor fonunun kullanım şekli yeniden gözden geçirilecek, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak federasyonlara verilen katkılar, yapılan faaliyetlerine göre belirlenecektir.
 10. Sporumuza maddi destek sağlayan sponsorluk ile ilgili yasal düzenlemeler yeniden gözden geçirilecek ve bu yönde teşviklendirme yapılacaktır.
 11. Başarılı ve ülkemizi temsil eden sporcularımız, devlet tarafından gerekli kurumlarla ile yapılacak işbirliği doğrultusunda devlet tarafından himaye altına alınacaktır.
 12. Bölgelerin ihtiyaçlarına göre gerekli spor tesislerinin yapılmasına başlanması hedeflenmektedir.
 13. Sporun, turizm alanında da hak ettiği yeri alması için gerekli yasal çalışmalar yapılacaktır.
 14. Ülkemizdeki engellilerimizin de spor yapabileceği alanların ve imkânların artırılması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.
 15. Sporumuzun dış politikaları ile ilgili gerekli çalışmalar yapılıp uygulamaya konulacaktır ve desteklenecektir.
 16. Motor ve Otomobil Sporları’nın gelişmesi için uygun tesislerin kurulması için çalışma başlatılacaktır.
 17. Gençlerin uyuşturucu kullanımını önleme ve rehabilite programları hayata geçirilecektir. Bu bağlamda rehabilitasyon merkezi kurulması, ceza yasasındaki gerekli değişikliklerin yapılarak kamu hizmeti cezası getirilmesi için ilgili tüm birimlerle işbirliği halinde çalışmalar yapılacaktır.
 18. Denizlerle çevrili ve güzel bir iklime sahip ülkemizde gençlerimizin yüzme, yelken, kürek, sörf, uçurtma sörfü gibi su sporlarından, bisiklet, yürüyüş ve dağcılık gibi doğa sporlarından daha geniş ölçüde yararlanmalarını temin etmek için altyapı eksiklikleri giderilecek ve gerekli teşvikler yapılacaktır.
 19. AB normları dikkate alınarak 67/99 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası güncel hale getirilecek, bu kapsamda gençlik ve spor politikası uygulanarak ülkesini temsil etme onurunu taşıyabilen bir gençlik yetiştirme hedeflenecektir.
 20. Özel sektör ve yerel yönetimler ile iş birliği sağlanacak yap- işlet-devret anlayışı teşvik ederek tesis altyapısını güçlendirecektir.
 21. KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, spor federasyonları, spor örgütleri ve kulüpleri ile kısa, orta ve uzun vadeli projeleri hazırlanıp uygulamaya konulacaktır.
 22. Sporcularımızın üst düzey yarışmalara hazırlanmalarına yönelik olarak mevcut sporcu kamp eğitim merkezine her türlü donanımın kurulması sağlanacaktır.
 23. Ülkemizde düzenlenen spor şuralarında ülke gerçekleri temelinde alınan kararlardan hareketle çeşitli projeler hayata geçirilecektir.
 24. Vizyonumuza bağlı olarak önümüzdeki dönemde genç nesillerin spor kültürüyle artan düzeylere taşınabilmesi, her yaştan insanımızın sporla iç içe yaşamasının sağlanması, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenerek ülke sporu, tanıtımı, turizm ve ekonomisine destek verilmesi, sporcu ve teknik adamlarımızın yeteneklerini ülke sporu için ortaya koymalarını sağlayacak merkezi yönetim ve çalışma sistemlerinin oluşturulması için gerekli kaynakların yaratılması ve hizmete sunulması öngörülmektedir.

KÜLTÜR  

 1. İktidarımızca yüksek önem teşkil eden “Devlet Konservatuarı” kurulması için öncülük edilecektir.
 2. Kültürel aktivitelere bütünlükçü bir yaklaşım sergilenecek ve kültür sanat merkezi kurulacaktır. Kültür merkezi bünyesinde tiyatro salonu, kültür ve sanat galerisi, konferans salonu ve çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, teknoloji ve kaynak bakımından yeterli milli kütüphane kurulması hedeflenmiştir. Böylelikle kültürümüzün korunması ve sonraki nesillere teslim edilmesi sağlanacaktır.
 3. Medeniyetler ve uygarlıklar ile arkeoloji tarihi içerisinde önemli bir kavşak olan ülkemizde eksikliği bulunan “Arkeoloji Müzesi” kurulacaktır.
 4. Ülkemizin kültür tarihinde önemli yere sahip olan antik kentler, sur içi bölgeleri ve benzeri alanlar restore edildikten sonra turizm ve kültür hizmetlerine sunulacaktır.
 5. Kültür Sanat Kurultayı yeniden toplanacaktır. 270. Hâlihazırda yürürlükte olan ve sadece derneklere maddi yardım olanağı veren Kültür Dairesi Teşkilat Yasası revize edilerek vakıf, şahıs ve topluluklara da kültürel aktivitelerde kullanılmak üzere maddi kaynak sağlanması olanağı verilecektir.
 6. Kültür Sanat Danışma Kurulu yeniden oluşturulacaktır.
 7. Sanatçılarımızın dışa açılmasını sağlayacak girişimlerde bulunulacaktır.
 8. Somut Olmayan Kültürel Miras Konseyi (SOKÜM) etkin ve çalışır bir duruma getirilecektir.
 9. Özel sektörün kültürel ve sanatsal faaliyetler etkinliğinin arttırılması için çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.

TURİZM  

 1. Turizm gelirlerinin ülke geneline yayılmasını kolaylaştırmak için özellikle ilçe merkezlerine uzak tesislerde tatil yapan turistlere pratik ve ucuz ulaşım imkânları sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 2. Turizm sektörünün en önemli çekim merkezlerinden biri olan kıyılarımızın korunması, yerli halk ve turistler tarafından dengeli bir şekilde kullanımını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacaktır.
 3. Ülkemizin genel olarak temiz, bakımlı ve düzenli olması turizm ürünü için büyük bir önem taşımaktadır. Bu konuda yerel yönetimlerle işbirliği yapılacak ve yerel yönetimlerin turizm sektöründen aldığı vergi türleri incelenerek rasyonelleştirilecektir.
 4. Kamu alanlarının yağmalanmasına ve çevreye yük getirecek yöntemlerle kullanılmasına izin verilmeyecektir.
 5. Turizmde yerel kaynak kullanan küçük konaklama tesislerinin yapılması ve özel ilgi turizmine katkı sağlayacak hizmetlerin geliştirilmesi için yeni girişimcilere proje kredileri verilmesi konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır.
 6. Turizm pazarında yarışabilmek ve pazar payını artırabilmek için markalaşma ile pazarın devamlılığı sağlanacaktır. Bölgesel özellikleri de dikkate alan turizm çeşitlendirilmesine önem verilecek, turizm faaliyetlerinin yıl içine yayılması sağlanacaktır.
 7. Pazarlama çalışmalarında geleneksel pazarlarla sürdürülebilir özellikleri olan pazarlara öncelik verilecektir. Dijital pazarlama araçlarına önem verilecek, ayrıca e-tanıtım, e-pazarlama ve e- ticaret gibi yeni gelişmekte olan ve turizmi etkileyen teknolojilere kaynak aktarılacaktır.
 8. Turizm Örgütü Kurulması hedeflerimiz arasındadır. Mevcut yapı dikkate alındığında bu hedefin aşamalı olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır. Sektörün katılımcılığına açık uygulamalara hemen geçilecek ve Örgüt’ün yasal altyapısı hazırlanacaktır.
 9. Turizm meslekleri kazandıran eğitim, eğitim kurumları, turizm işletmeleri ve üniversiteler arasında kurulacak işbirliği ile gerçekleştirilecek ve eğitim sonucunda belgelendirme yapılacaktır.
 10. Bafra – İskele turizm bölgesinde arazi tahsis edilen yatırımların tamamlanarak hizmet vermeye başlamaları için gerekli tedbirler alınacaktır.
 11. Yarım kalmış otellerin tamamlanması, küçük ve orta ölçekli otellerin iyileştirilmesi desteklenerek ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Yatırım teşvikleri 3 ve 4 yıldızlı oteller ile butik oteller üzerinde yoğunlaşacaktır.
 12. Özellikle restoran işletmeciliğinde ve diğer yan turizm hizmetlerinde standartlar belirlenip bu standartlara uygun olanların turizm teşvik kredilerinden yararlanmaları sağlanacaktır.
 13. Lefke, Karpaz ve diğer uygun bölgelerde Slow Turizm ve Eko Turizm gibi doğa ve kültürel varlıklara duyarlı yerel ürünleri öne çıkaran modeller desteklenecektir.
 14. Yeni destinasyonların açılması ve mevcutların sürdürülmesi yönündeki çalışmalar desteklenecek, ulaşıma yönelik destekler ise daha etkin ve verimli olacak şekilde gözden geçirilerek sürdürülecektir.
 15. Turizmin ara eleman açığını kapatmak amacıyla işbaşı eğitimini de içeren ortak çalışmalar Üniversitelerle ve OTEM işbirliği içinde yapılacak ve OTEM eğitim birimi olarak daha etkin olarak kullanılacaktır.
 16. Kuzey Kıbrıs - ‘North Cyprus’ markasının özellikle hedef destinasyonlar ve mevcut pazarlarda tanınması için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
 17. Turizm yatırımcısının önündeki bürokratik engellerin giderilmesi hedeflerimiz arasındadır.

Yukarıdaki soruları bakanlığa yazılı olarak da göndereceğim. 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde ve yasal süresi içerisinde cevabınızı bekliyorum. Cevaplarınızı kamuoyu ile de paylaşacağım. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.  

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları