• BIST 2.372,35
 • Altın 945.888
 • Dolar 15.9336
 • Euro 16.8248
 • Lefkoşa 17 °C
 • Mağusa 16 °C
 • Girne 16 °C
 • Güzelyurt 15 °C
 • İskele 16 °C
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 15 °C

Maliye Bakanlığı Ne Yaptı? (2)

Cenk DİLER

(Dünden devam)   12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’na dayanarak Maliye Bakanlığı’na sorduğumuz soruların cevaplarını da almış bulunuyoruz. İlgililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önce aldığımız cevapları aynen yayınlayıp daha sonra yorumlarda bulunacağız. Sorularımız ve cevaplar şöyle; Hükümet Programında vaat ettikleriniz aşağıya çıkartılmıştır. Hangilerini gerçekleştirdiniz? S.32. Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası hayata geçirilerek uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum sağlanacak, muhasebe mesleği yetkisinin işleyişine yönelik kriterler uluslararası ilkelere göre düzenlenecektir. C.32. Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne sunuldu. S.33. Vergi ve Gümrük düzenlemeleri  bütünsel olarak gözden geçirilecek, basit, anlaşılır, rekabet edebilir, etkin bir yönetim ve denetim gücüne sahip, verimli, adil ve teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı bir yapı oluşturulacaktır.   C.33. Kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Vergi Usul Yasası ve diğer vergi yasalarında düzenlemeler yürürlüğe girmeye başlamıştır. Gümrük Vergileri Tarife Yasası KKTC Cumhuriyet Meclisine sunulmuştur S.34. Gümrük ve Vergi işlemlerinde e-devlet projesinin tamamlanmasıyla birlikte halka yerinden hizmet verilmeye başlanacak, bürokrasi azaltılacak, vatandaşın hayatı kolaylaştırılacaktır.   C.35. e-devlet projesi altında Türksat ile çalışmalar sürdürülmektedir.   S.36. Kamu kesiminin ekonomik ve sosyal taraflar ile iletişim ve işbirliği geliştirilecektir. Ekonomik koordinasyon için gerekli önlemler alınacak, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin ekonomi yönetim sürecine dâhil olacağı yapılar yaygınlaştırılacak ve etkin olarak çalıştırılacaktır.   C.36. EKK ve Reel Sektör Danışma Kurulu çalışmalarını yürütmektedirler.   S.37. Yerel kaynaklar artırılacak; çalışanlar, düşük ve orta gelir grubundakiler üzerindeki vergi yükü azaltılacak, dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki belli kesimler aleyhindeki eşitsizliğin giderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.   C.37. Kişisel indirim oranları 2014 ve 2015 yıllarında yükseltilmiş, Gelir ve Kurumlar vergisi tahsilatlarında %20'lerin üzerinde artış kaydedilmiş ve dolaysız vergilerin payı artırılmıştır.   S.38. Bloke edilmiş yabancı sermaye mükellefiyetlerinin KKTC’de belli süre içerisinde mal ve hizmete dönüştürülmesi zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.   C.38. Yok.   S.39. Hükümetimiz her seviyede güçlü bir mali disiplin oluşturulacak ve vatandaştan alınan her kuruş doğru yönde kullanılacaktır.   C.39. Mali disiplin sürdürülmektedir.   S.40. Ülkenin rekabet edebilirlik seviyesinin yükseltilmesi için gerekli önlemler iş çevreleriyle istişare edilerek alınacaktır.   C.40. Yok.   S.41. Tüm kamu birimlerine yönelik olarak uygulanmak üzere AB kriterlerine uygun İhale Yasası çalışmaları yürütülecektir.   C.41. İhale Yasası KKTC Cumhuriyet Meclisine gönderilmiştir.   S.42. Kamu alacaklarının zamanında tahakkuk ve tahsilinin sağlanabilmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.   C.42. KATUY Yönelik düzenlemeler tamamlanmış olup BK sunulacaktır.   S.43. Kayıtdışı Ekonominin mümkün olan en az seviyeye indirilmesi için yürürlüğe konulan "Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı" hassasiyet ile uygulamaya konulacaktır.   C.43. KDE Planı Bakanlar Kurulunda onaylanmış ve uygulamaları başlatılmıştır.   S.44. Eylem Plan kapsamında;  kamu kesiminin ekonomik ve sosyal taraflar ile iletişim ve işbirliği geliştirilecektir. Kayıtlı yaşama geçişin kolaylaştırmak üzere teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacak, işlem sayısı ve süreleri azaltılacak, beyanname, ihbarname, bildirim ve formlar basitleştirilecektir. Teşvik imkânları sağlayan yasalarda, bir yandan ekonominin önünü açıcı düzenlemeler yapılırken diğer yandan kayıtdışılığa yönlendiren unsurlar dikkate alınarak gerekli değişiklikler hayata geçirilecektir.   C.44. Söz konusu çalışmalar başlatılmıştır. Teşvik uygulamaları ilgili bakanlıklar ve DPÖ ile gözden geçirilmektedir.   S.45. Devlet ilanlarının objektif ve ölçülebilir kriterlere göre dağıtımı sağlanacaktır.   C.45. Kamu kurumlarının ihale ilanları tüm gazetelerde adil dağılımlı ilan edilmektedir.   S.46. Kamu kurum ve kuruluşlarının mali performans denetimi mevzuatı tamamlanarak düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.   C.46. AB uzmanları ile mali performans uygulamaları sürdürülmektedir.   S.47. Bilanço sisteminin finansmana erişimde veri kabul edilecek seviyeye getirilmesini sağlamak üzere, işletmelerin sermayelerini artırımını ve şeffaf bilanço tutmalarını sağlayacak politikalar ve teşvik unsurları uygulamaya konacaktır.   C.47. Bilançoların Düzenlenmesi ve tahsilatın hızlandırılması yasası yürürlüğe girmiştir.   S.48. KKTC Merkez Bankası ile birlikte kredi maliyetlerinin aşağı çekilmesine yönelik düzenlenmeler hayata geçirilecek, KKTC Merkez Bankası’nın uzaktan ve yerinde müdahale ve denetim yapabilmesi için etkinliği artırılacak, Merkez Bankası finansal piyasaların sağlıklı işleyişini denetleyerek yön verecek teknik ve likit kaynaklarla donatılarak, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yapıya kavuşturulacaktır.   C.48. KKTC Merkez Bankasında, Bankalar arası piyasa oluşturulmuş, 375 Milyon TL borçlanma senedi çıkartılmıştır. Tüm bankalar arasında EFT işlemleri 2015 yılının ikinci yarısında hayata geçirilecektir. Merkez Bankasının havale işlemlerinden aldığı komisyon ve masraf oranları %50 oranında indirildi. Yasal karılık oranları vadeye göre kademelendirilmek suretiyle ive ortalama kaynak maliyetleri aşağıya çekilmiştir.   S.49. Sigortacılık sektörünün kamusal kontrol ve yönlendirmelerinin uzman kadrolar ile yürütülmesi ve sektörün geliştirilmesine önem verilecektir.   C.49. Farklı alanlarda sigortacılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak Birlik ile çalışmalar yürütülmektedir.   Maliye Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Kamu İhale” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:   Kamu İhale Yasası Meclistedir.   S.50.1.      Kamu ihalelerinin devlet bütçesinde süreklilik arz eden etkin bir tasarruf unsuru teşkil etmesi ve ihale süreçlerinin öncesi ve sonrasında hesap verebilirliğini sağlaması için AB ihale uygulamaları ile örtüşen çağdaş bir Kamu İhale Yasası yürürlüğe girecektir.   C.50.1.      İhale Yasasının ilke ve amaçları çerçevesinde şartnameler en iyi AB uygulamalarına uygun hale getirilmektedir.   S.50.2.      Merkezi İhale Komisyonu’nun kurumsallaşması ve AB’ye uyumlu Kamu İhale Yasası’nın siyasi erkten bağımsız bir yapılanmaya sahip bir ihale komisyonu tarafından uygulanması amacıyla Merkezi İhale Komisyonu Yasası yürürlüğe konacaktır.   C.50.2.      Yasanın hayata geçirilmesinden önce Komisyonun bağımsız çalışmasına olanak sağlanmakta ve sürdürülebilirliğine titizlik gösterilmektedir.   S.51. AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Kara Para Aklanması ile Mücadele” başlığı altında şu hedef hayata geçirilecektir:   C.51. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı Haziran.2014 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisine aktarılmıştır   S.52. Ülkemizin siyasi ve ekonomik itibarını uluslararası toplum nezdinde zedeleyebilecek her türlü riske  karşı mücadele verilmesi ve olası kara para giriş ve çıkışlarının ülke finans sistemine yapacağı olumsuz etkiden ve yaratacağı dengesiz ortamdan uzak tutulması amacıyla 2008 yılında yürürlüğe konan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası, revize edilen yeni AB mevzuatı ve güncellenen uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.   C.52. Yasa Tasarısında dikkate alınmıştır.   AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Sigortacılık” başlığı altında şu hedef hayata geçirilecektir:   S.53. Sigortacılık sektörünün AB standartlarına yükseltilebilmesi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin sağlanması için ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecektir. Söz konusu mevzuatın etkin uygulanması ve sektörün denetlenmesi için bağımsız davranacak uzman kadrodan oluşan bir kurumsal yapılanmaya gidilecektir.   C.53. Yasa altında düzenlenmesi gereken 15 tüzüğün 10 tanesi yürürlüğe girmiş diğerleri hazırlık aşamasındadır   AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Mali Disiplinin Sağlanması” başlığı altında şu hedef hayata geçirilecektir:   S.54.Uzun vadeli stratejik planlarla ekonomiyi yönetmek ve mali disiplini sağlamak adına, bütçenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlayacak olan AB Müktesebatı ile uyumlu Kamu Maliye Yönetimi Yasası hazırlanarak yürürlüğe konacaktır.   C.54. Kamu Mali Yönetimi Yasa tasarısı çalışmaları devam etmektedir.   S.55. Hükümet tarafından gerçekleştirilen harcamaların denetiminin AB müktesebatı standartlarında ve şeffaflık, verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik gibi sağlam mali yönetim ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlayacak Kamu İç Mali Kontrol Yasası yürürlüğe konacaktır.   C.55. KİMK Yasa Tasarısı Meclistedir.  

 1. 56.Reel sektörün gelişimini kolaylaştıracak kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir.

  C.56. Yok.   S.57.Merkez Bankası aracılığıyla devlet hazinesinin yatırım, geliştirme projeleri vb. kullanım amacı belirlenmiş borçlanma için tahvil ve bono yollarını kullanması sağlanacaktır.   C.57. Yok.   S.58.Devletle, işletmeler ve şahısların alacak-verecek ilişkilerinde karşılıklı ödemeye imkân verecek yasal düzenlemeler yapılacaktır.   C.58. Yok.   S.59.Finansal enstrüman ve faiz sistemi KKTC Merkez Bankası bünyesinde gerçekleştirilecek, bankaların takipteki alacaklarının tahsilatının hızlandırılmasını sağlayacak yasal ve idari düzenlemeler hayata geçirilecektir.   C.59. Yok.   S.60. Kamu Bankaları kamu açıklarını finanse eden kurumlar olmaktan kurtarılacaktır.   C.60.Kamu Bankalarından açık finansmanı sağlanmamaktadır.   S.61.KKTC'de gerçekleşecek olan büyük projelere yerel bankaların konsorsiyum kurarak katılmaları teşvik edilecek gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak, tasarrufların ülke içerisinde yatırım amaçlarına yönelik kullanılması için mevzuat düzenlemelerine gidilecektir.   C.61. Yok.   S.62.KIB-TEK ve Telekomünikasyon idaresi gibi stratejik kurumlar özerkleştirilerek verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve etkinlik ilkeleri çerçevesinde kamu yararına çalışmaları sağlanacaktır.   C.62. (En önemli bu soruya da maalesef cevap verilmemiştir).   Yarın verilen cevapları irdeleyerek taahhütlerin gerçekleşme oranını değerlendireceğiz.    

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları